Sú zdravotníci výnimoční?

Odpoveď na otázku, či sú zdravotníci výnimoční pri novele Trestného zákona, je jednoznačná: NIE! Zdravotníci  nie sú výnimoční. Všetci sme si pri tomto zákone rovní. Zákon platí pre každého občana, či ide o pekára, vodiča električky, učiteľa, predavačku, či ide o mamičku na materskej, mňa alebo vás.
Bez akéhokoľvek  komentára je tu presné znenie paragrafov, ktoré sú veľmi jednoznačné:

§ 290a Porušovanie povinností za krízovej situácie
 (1) Kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)  a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)  závažnejším spôsobom konania.

Nová úprava bezúhonnosti zdravotníckych pracovníkov:
(1)  Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlášť závažný trestný čin, 29)
b) trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, 29a) trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou, 29b) trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného, 29c)
c) trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, 30)
d) úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Vážení zdravotníci, takže pozrime sa, aká je vlastne pravda?

  • Ak niekto tvrdí, že za každý trestný čin vám zoberú licenciu, KLAME!
  • Ak niekto tvrdí, že za neplatný rybársky lístok vám zoberú licenciu, KLAME!
  • Ak niekto tvrdí, že sestry a lekárky sú zlé šoférky a spôsobia dopravnú nehodu, zoberú im licenciu, KLAME!
  • Ak niekto tvrdí, že ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  skonštatuje zlý postup pri liečbe pacienta, zoberú vám licenciu, KLAME!

O to viac ma prekvapuje, že práve z úst predstaviteľov zdravotníckych združení a zdravotníckych predákov počúvate o tom, ako budete stíhaní, prenasledovaní, ako skončíte vo väzení za nič.
    
Vážení zdravotníci, lekári. Ste naozaj výnimoční. Na rozdiel od takmer všetkých povolaní, práve vám dávame do rúk naše životy. Iba vy máte tú „moc-dar-poslanie“ obrátiť cestu nášho osudu. Nevyberáme si, či k vám chceme, či nechceme ísť. Nerozhodujeme, či vás potrebujeme alebo nie...
Ste nevyhnutnosť, rovnako ako vaše povolanie, ktoré je nenahraditeľné. Stojíte na krehkej hranici a jej prekročenie sa veľmi rýchlo môže stať zbraňou, no táto zbraň  je však príliš nebezpečná na politický boj.

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR

Doplnkové informácie