Dobrá správa pre pacientov so sclerosis multiplex

Vo Fakultnej nemocnici Trenčín je od l. júla 2013 otvorené Centrum pre liečbu sclerosis multiplex - SM. Liečba pacientov so sclerosis multiplex v centre bola schválená kategorizačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR. Centrum SM je otvorené pri Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín.
MUDr. Andrea Cimprichová, primárka Neurologického oddelenia FN Trenčín k tomu bližšie hovorí: „Táto naša snaha založiť Centrum pre liečbu sclerosis multiplex bola iniciovaná požiadavkami pacientov trenčianskeho kraja, ktorých sme už dlhodobo sledovali, liečili, ale na imunomodulačnú liečbu museli dochádzať pre nich na veľké vzdialenosti. Toto sa už od 1. júla zmení.“
O novozaloženom Centre pre liečbu sclerosis multiplex v Trenčíne bol informovaný aj Slovenský zväz Sclerosis multiplex a Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ, s ktorým trenčianske centrum SM spolupracuje a plánuje organizovať aktivity pre pacientov, postihnutých touto ťažkou diagnózou.

Kontaktná osoba, neurologické oddelenie: Mináriková Jarmila, 032/6566 653

Ochorenie Sclerosis multiplex
Sclerosis multiplex (skratka SM) je chronické ochorenie nervovej sústavy. Prvé príznaky sa objavujú najčastejšie medzi 20.  až 40. rokom života. Počet pacientov na Slovensku s týmto ochorením sa odhaduje na cca 8 tisíc.
Hlavným znakom ochorenia je poškodenie viacerých oblastí nervovej sústavy, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi neurologickými symptómami. Pacient môže trpieť rôznymi príznakmi ako bolesti hlavy, chrbta, tŕpnutie rôznych častí tela, problém s pohybom, tiky, porucha pozornosti, problém s videním, artikulovaním a iné, čo nemusí byť zo začiatku prikladané ochoreniu SM. Postupne sa však prejavy ochorenia zhoršujú, pričom sa striedajú obdobia relatívneho pokoja s obdobiami relapsov, teda zhoršovaním príznakov.
Sclerosis multiplex sa nedá vyliečiť, ale je možné ju liečiť. Cieľom liečby je zabezpečiť pacientovi čo najlepšiu kvalitu života a odďaľovať progresiu ochorenia, na čo sa používa kombinácia rehabilitácie a medikamentóznej liečby.
Po diagnostikovaní ochorenia sú pacienti liečení v centrách sclerosis multiplex, ktorých je momentálne na Slovensku už 12.

Doplnkové informácie