Liečba cievnej mozgovej príhody - CMP


Od 29.októbra 2013 poskytuje Fakultná nemocnica v Trenčíne na pracovisku Intervenčnej radiológie Radiologického oddelenia FN v Trenčíne karotický stenting.

Čo je karotický stenting?

Je to endovaskulárna intervenčná liečba zúženia mozgových tepien, ktorá vychádza z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika) a implantácie stentu, čiže cievnej výstuže.

Prečo je karotický stenting dôležitý pre zdravie pacienta?

Intervenčná medicína a endovaskulárna liečba má dnes nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacienta s rizikom CMP. Pri dôkladnom diagnostickom vyšetrení, predovšetkým ultrazvukom, je možné predchádzať až 50% všetkých akútnych CMP. 30 až 40% akútnych CMP je spojených s mimohlavovým a 5 až 15% s vnútrohlavovým závažným ochorením karotických (krčnicových) a vertebrálnych (stavcových) ciev.
To je aj jeden z dôvodov prečo býva už dnes CMP označovaná ako najvýznamnejšia bezprostredne predchádzateľná príčina úmrtnosti a chorobnosti populácie vo vyspelých krajinách vôbec.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín poskytujeme hospitalizovaným pacientom stentovanie karotických a vertebrálnych tepien.
Ide o pacientov, ktorí majú predovšetkým klinické príznaky a vyšetrením pomocou dopplera preukázanú závažnú stenózu (>50% - merané metódou NASCET). Súčasne musí túto diagnózu potvrdiť aj vyšetrenie CT alebo MR.

Čo je cievna mozgová príhoda (CMP)?

Cievna mozgová príhoda (CMP - apoplexia, iktus), alebo ľudovo mozgová porážka, je náhla príhoda spojená s nevoľnosťou, ktorá je výsledkom poruchy prietoku krvi v mozgu. To následne vedie k nedokrveniu (ischémii) alebo zakrvácaniu (hemorágii) mozgového tkaniva. CMP je vo vyspelých krajinách sveta na treťom mieste príčin úmrtia a vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov, ktorá je spojená s ich práceneschopnosťou. Predstavuje tak mimoriadne závažný celospoločenský problém. Odhaduje sa, že až 85% všetkých CMP je ischemického pôvodu, teda z nedokrvenia mozgu na rozličnej úrovni. Zvyšných 15% príhod je na podklade krvácania do mozgu z rôznych príčin (hovoríme o hemorágii mozgu).

Cievna mozgová príhoda vzniká bezprostredným uzatvorením mozgovej cievy (trombotizácia), jej uzatvorením úlomkom (embolom), ktorý putuje zo srdca alebo veľkých ciev (embolizácia), prípadne prasknutím mozgovej cievky (hemorágia).


Ako sa prejavuje CMP?
Nástup CMP je zvyčajne náhly. Keďže cirkulácia krvi do mozgu je zabezpečená z 80% cez krčnicové a z 20% stavcové tepny, prejavy CMP alebo hroziacej CMP môžu byť rôzne. Od slabosti, výpadkov zorného poľa, počuteľného šelestu v ušiach, porúch reči, poruchy rovnováhy, cez tŕpnutie končatín po rôzne stupne ochrnutia končatín, paralýzy, kómy až úmrtia.

Príčiny CMP

Okrem tzv. neovplyvniteľných rizikových faktorov (genetika, vysoký vek, pohlavie), niektorých hematologických ochorení a porúch rytmu, najväčšími rizikovými faktormi CMP sú zúženia mozgových ciev na podklade aterosklerózy.
Všeobecné rizikové faktory aterosklerózy sú cukrovka, vysoký tlak, fajčenie a zvýšený cholesterol.

Endovaskulárna liečba zúžení mozgovej cirkulácie (karotický stenting)

Nezávažné zúženia (do 50%), hlavne ak sú bezpríznakové, len sledujeme a upravujú sa vyššie uvedené rizikové faktory aterosklerózy.
Závažné zúženia, hlavne u pacientov s príznakmi hroziacej CMP treba neodkladne ošetriť a predchádzať tak rozvoju devastujúcej CMP. Súčasné možnosti intervenčnej liečby zúžení mozgových tepien vychádzajú z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika), implantácie stentu (cievna výstuž) a to všetko v bezpečných podmienkach s použitím emboloprotekcie (filtra, ktorý zabraňuje možnej embolizácii do mozgu).

cmp

Obrázok: (schématický), zdroj: www.angio.sk

Doplnkové informácie