Slávnostne otvorenie pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín

 

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána Dubovského a ďalších významných hostí sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2014 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo Fakultnej nemocnici Trenčín, ktoré bolo vybudované vďaka vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“.

Pacienti sa prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín liečia od roku 2000. Pracovisko HBO funguje ako súčasť interného oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín. Vybavenie tohto pracoviska však už v súčasnej dobe nezodpovedalo požiadavkám modernej medicíny. Preto vedenie nemocnice a primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman iniciatívne spolupracovali na rekonštrukcii a vybudovaní nového HBO pracoviska s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Rekonštrukcia priestorov pracoviska HBO sa realizovala od októbra 2013 do januára 2014, kedy sa prebudovali priestory súčasnej budovy HBO vo Fakultnej nemocnici Trenčín a k dvom jednomiestnym hyperbarickým komorám, ktoré slúžia na liečbu pacientov vo FN Trenčín dlhodobo, bola nainštalovaná nová 12-miestnu hyperbarická komora s monitorovacím systémom. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie výskumných a vedeckých činností. Nové prístrojové vybavenie tvoria diagnostické prístroje na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu, konfokálny endomikroskopický systém i nadštandardné vedecko-výskumné laboratórium v celkovej výške viac ako 3 miliónov EUR.

Spoluprácu na projekte Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie a prestavbu pracoviska HBO zhodnotil primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman: „Pre Interné oddelenie nemocnice je nové HBO dôležitým pracoviskom. Kombinácia vedy a praxe bude obohatením nielen pre lekárov a ich ošetrujúce tímy, ale hlavne prínosom pre mnohých pacientov, ktorým poskytuje terapeutický a inde ťažko dostupný nadštandard.“

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Ján Dubovský sa vyjadril: „Rozvoj Fakultnej nemocnice Trenčín ako koncovej nemocnice v kraji vnímam ako veľmi potrebný a som rád, že je možné pacientom poskytnúť viac ako bežnú zdravotnú starostlivosť. Taktiež veľmi pozitívne vnímam spoluprácu s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a podobné formy spolupráce uvítame aj v budúcnosti.“

Praktických prínosov liečby hyperbarickou oxygenoterapiou na novom pracovisku HBO pre pacientov je niekoľko. Rozšíria sa terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi podmienené rany, cievne komplikácie diabetu mellitus (tzv. diabetické nohy), špecifické zápalové ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené zápalom, po úraze alebo po CMP (mozgovej príhode).

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., uviedol: „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvýši schopnosť efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. V rámci tohto vedecko-výskumného projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto vedecké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov. “

V rámci vedecko-výskumného projektu je prínosom skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí aj u iných ochorení – sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických ochorení a zmeny v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Hyperbarickou oxygenoterapiou sa dá dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacientov tým, že sa regenerujú tenké cievky – kapiláry v oblasti poškodeného miesta a kyslík sa dostane na miesta, ktoré sú nedostatočne zásobované krvou. Súčasne pôsobením tlaku a vdychovaním čistého kyslíka sa dosiahne väčší prísun kyslíka do buniek, čo urýchľuje hojenie rán a regeneráciu organizmu.

Doplnkové informácie