Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov

Projekt pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“, ktorý funguje už viac ako dva roky je jedným z úspešných projektov realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vykonanie 2. dozorového auditu systému manažérstva kvality

Vo Fakultnej nemocnici bol v dňoch 26.10. – 27.10. 2011 vykonaný 2. dozorový audit na vybudovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009. Dozorový audit  vykonala akreditovaná  spoločnosť pre systémy manažérstva kvality, spoločnosť CERTICOM, v zmysle odsúhlaseného plánu auditu  na vybraných úrovniach  poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionárov, jednotiek intenzívnej starostlivosti a rýchlej lekárskej pomoci. Dozorovým auditom bolo preukázané, že vybudovaný systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy. Certifikačná spoločnosť CERTICOM na návrh audítorov rozhodla  ponechať certifikát systému manažérstva kvality, ktorým potvrdzuje, že Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa predmetnej normy. Certifikát má platnosť do 13.10.2012 s tým, že  v roku 2012 bude vykonaný opakovaný certifikačný audit.

Doplnkové informácie