Zdravotnícka kvapka krvi vo FN Trenčín

Pridajte sa k nám – darujte krv a pomôžte zachrániť život.

Tradícia organizovaného darcovstva krvi medzi zamestnancami Fakultnej nemocnice Trenčín pokračuje. „Zdravotnícka kvapka krvi“ bude opäť vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne počas letných prázdnin. 
Fakultná nemocnica v Trenčíne si uvedomuje potrebu darovania krvi a jej nedostatok. S darovanou krvou lekári a zdravotné sestry pracujú denno-denne a uvedomujú si jej nevyhnutnosť pre chorých ľudí a ľudí po úrazoch. Je preto prirodzené, že je snahou trenčianskej nemocnice rozvíjať prospešnú spoluprácu s Národnou transfúznou službou.
„Zdravotnícka kvapka krvi“ sa uskutoční v termíne 28. 7. 2014 – 8. 8. 2014, kedy budú môcť zamestnanci FN Trenčín darovať krv a podporiť tak svojou účasťou tento vysoko humánny cieľ a dobrú myšlienku. Taktiež svojou účasťou môžu dať lekári, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci pozitívny príklad ostatným občanom a podporiť ich rozhodnutie prísť darovať krv. 
 
Vyzývame aj ostatných darcov, aby neváhali a pripojili sa k našej akcii „Zdravotnícka kvapka krvi“. Predovšetkým chceme osloviť prvodarcov krvi, aby sa rozhodli darovať krv a stali sa tak pravidelnými darcami krvi.
 
Tešíme sa na každého ochotného pomôcť denne od 7:00 -14:00 hod. a v utorok od 7:00-17:00 hod. na pracovisku NTS v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín.
 
Ďakujeme.
 

Ďalšie informácie:

Starostlivosť o pacienta so SCLEROSIS MULTIPLEX v súčasnosti

22. mája 2014 o 15:30 na pôde našej fakultnej nemocnice neurologické oddelenie zorganizovalo seminár určený nielen pre lekárov, zdravotné sestry, ale hlavne pre širšiu laickú verejnosť, kde sme chceli ľudskou rečou priblížiť ochorenie SM. 
Odzneli tri prezentácie, ktoré sa venovali tomuto ochoreniu, ktoré znepríjemňuje život našim pacientom a ich blízkym. MUDr.Kiačiková mala prednášku pre prítomných o príčinach, priebehu a možnosti stanovenia diagnózy SM. Primárka MUDr. Cimprichová vo svojej prezentácii oboznámila s možnosťami modernej liečby SM v oblasti tzv. prvej aj druhej línie tohto ochorenia. Posledná prezentácia bola venovaná komplexnej rehabilitácii pacientov so sklerózou mulitplex. Ako odznelo, títo pacienti potrebujú cielenú a častú rehabilitáciu, buď to v oblasti svojho bydliska alebo v špecializovaných zariadeniach. 
Samozrejme zúčastnení rozprúdili živú diskusiu a položili viacero otázok, ktoré sa snažili prednášajúci čo najuspokojivejšie zodpovedať. Už priamo na mieste viacerí účastníci dali veľmi pozitívnu spätnú väzbu, čo neurologické oddelenie  zaväzuje k tomu, aby sme semináre tohto druhu určené pre laickú verejnosť organizovali častejšie a tým aj takouto formou boli čo najbližšie svojim pacientom.
alt
 

Najlepšia pôrodnica bola v roku 2013 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Podľa hodnotenia „Sprievodca pôrodnicami 2013“ sa najlepšou slovenskou pôrodnicou stala opäť pôrodnica Fakultnej nemocnice Trenčín. Prvenstvo medzi všetkými pôrodnicami na Slovensku obhájila pred druhou v poradí pôrodnicou Nemocnice Košice-Šaca. Na treťom mieste sa umiestnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca.

Sprievodca pôrodnicami 2013 je spoločným projektom Health Policy Institute (HPI) a portálu www.rodinka.sk. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu boli oslovené všetky nemocnice na Slovensku, čím boli získané komplexné a relevantné informácie, ktoré majú mamičkám pomôcť rozhodovať sa pri výbere pôrodnice, v ktorej privedú na svet svoje bábätko. Monitoring zdravotníckych zariadení pozostával z troch častí – expertné hodnotenie, hodnotenie služieb a internetové hodnotenie mamičiek. V roku 2013 sa do hodnotenia zapojilo 50 z celkovo oslovených 54 nemocníc na Slovensku. Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk hlasovalo v roku 2013 celkovo 2149 mamičiek. Trenčianska pôrodnica sa stala v celkovom hodnotení najlepšou pôrodnicou, pričom získala aj najvyššie expertné hodnotenie. 

Trenčianska pôrodnica, ktorej primárom je MUDr. Peter Kaščák, PhD., získala celkový počet 237 bodov, čo je o takmer 15% viac, ako získala pôrodnica na druhom mieste. 

Dňa 14. marca 2014 si toto ocenenie prevzal primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

"Som rád, že sa naďalej darí udržiavať kvalita aj pri zvyšovaní počtu pôrodov. Minulý rok sme ich mali presne 2000," uviedol primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Peter Kaščák.

Podľa MUDr. Petra Kaščáka, PhD. sa nemôžeme uspokojiť s tým, že sme jediní a najlepší, ale tak, ako to vyplýva z tohto konkrétneho prieskumu a aj z vnútorných analýz a hodnotení Fakultnej nemocnice Trenčín, sú trenčianska gynekológia a pôrodníctvo dnes v rámci Slovenska vysoko rešpektovaným pracoviskom. 

„V medicíne sa veľmi ťažko hodnotí, kto je najlepší, kto je prvý a kto zostal na ďalších miestach. Myslím si, že výsledok hodnotenia je potvrdením kvality, o ktorú sa už roky snažíme. Nerobíme však medicínu a pôrodníctvo kvôli nejakej podobnej aktivite. Tu nejde o porovnanie toho, kto je najlepší,“ hovorí primár MUDr. Peter Kaščák, PhD. a dodáva: „Každému, i mne osobne, dobre padne, keď našu snahu o budovanie kvalitnej pôrodnice, a robenie medicíny, ktorú máme radi, zodpovedne, profesionálne a zároveň ľudsky, keď tieto naše snahy niekto ocení. Verím, že nikto z nás to nerobí kvôli oceneniam, ale všetkým takéto ocenenie isto padne dobre.“ 
 

Slávnostne otvorenie pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín

 

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána Dubovského a ďalších významných hostí sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2014 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo Fakultnej nemocnici Trenčín, ktoré bolo vybudované vďaka vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“.

Pacienti sa prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín liečia od roku 2000. Pracovisko HBO funguje ako súčasť interného oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín. Vybavenie tohto pracoviska však už v súčasnej dobe nezodpovedalo požiadavkám modernej medicíny. Preto vedenie nemocnice a primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman iniciatívne spolupracovali na rekonštrukcii a vybudovaní nového HBO pracoviska s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Rekonštrukcia priestorov pracoviska HBO sa realizovala od októbra 2013 do januára 2014, kedy sa prebudovali priestory súčasnej budovy HBO vo Fakultnej nemocnici Trenčín a k dvom jednomiestnym hyperbarickým komorám, ktoré slúžia na liečbu pacientov vo FN Trenčín dlhodobo, bola nainštalovaná nová 12-miestnu hyperbarická komora s monitorovacím systémom. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie výskumných a vedeckých činností. Nové prístrojové vybavenie tvoria diagnostické prístroje na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu, konfokálny endomikroskopický systém i nadštandardné vedecko-výskumné laboratórium v celkovej výške viac ako 3 miliónov EUR.

Spoluprácu na projekte Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie a prestavbu pracoviska HBO zhodnotil primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman: „Pre Interné oddelenie nemocnice je nové HBO dôležitým pracoviskom. Kombinácia vedy a praxe bude obohatením nielen pre lekárov a ich ošetrujúce tímy, ale hlavne prínosom pre mnohých pacientov, ktorým poskytuje terapeutický a inde ťažko dostupný nadštandard.“

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Ján Dubovský sa vyjadril: „Rozvoj Fakultnej nemocnice Trenčín ako koncovej nemocnice v kraji vnímam ako veľmi potrebný a som rád, že je možné pacientom poskytnúť viac ako bežnú zdravotnú starostlivosť. Taktiež veľmi pozitívne vnímam spoluprácu s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a podobné formy spolupráce uvítame aj v budúcnosti.“

Praktických prínosov liečby hyperbarickou oxygenoterapiou na novom pracovisku HBO pre pacientov je niekoľko. Rozšíria sa terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi podmienené rany, cievne komplikácie diabetu mellitus (tzv. diabetické nohy), špecifické zápalové ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené zápalom, po úraze alebo po CMP (mozgovej príhode).

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., uviedol: „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvýši schopnosť efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. V rámci tohto vedecko-výskumného projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto vedecké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov. “

V rámci vedecko-výskumného projektu je prínosom skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí aj u iných ochorení – sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických ochorení a zmeny v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Hyperbarickou oxygenoterapiou sa dá dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacientov tým, že sa regenerujú tenké cievky – kapiláry v oblasti poškodeného miesta a kyslík sa dostane na miesta, ktoré sú nedostatočne zásobované krvou. Súčasne pôsobením tlaku a vdychovaním čistého kyslíka sa dosiahne väčší prísun kyslíka do buniek, čo urýchľuje hojenie rán a regeneráciu organizmu.

Liečba cievnej mozgovej príhody - CMP


Od 29.októbra 2013 poskytuje Fakultná nemocnica v Trenčíne na pracovisku Intervenčnej radiológie Radiologického oddelenia FN v Trenčíne karotický stenting.

Čo je karotický stenting?

Je to endovaskulárna intervenčná liečba zúženia mozgových tepien, ktorá vychádza z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika) a implantácie stentu, čiže cievnej výstuže.

Prečo je karotický stenting dôležitý pre zdravie pacienta?

Intervenčná medicína a endovaskulárna liečba má dnes nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacienta s rizikom CMP. Pri dôkladnom diagnostickom vyšetrení, predovšetkým ultrazvukom, je možné predchádzať až 50% všetkých akútnych CMP. 30 až 40% akútnych CMP je spojených s mimohlavovým a 5 až 15% s vnútrohlavovým závažným ochorením karotických (krčnicových) a vertebrálnych (stavcových) ciev.
To je aj jeden z dôvodov prečo býva už dnes CMP označovaná ako najvýznamnejšia bezprostredne predchádzateľná príčina úmrtnosti a chorobnosti populácie vo vyspelých krajinách vôbec.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín poskytujeme hospitalizovaným pacientom stentovanie karotických a vertebrálnych tepien.
Ide o pacientov, ktorí majú predovšetkým klinické príznaky a vyšetrením pomocou dopplera preukázanú závažnú stenózu (>50% - merané metódou NASCET). Súčasne musí túto diagnózu potvrdiť aj vyšetrenie CT alebo MR.

Čo je cievna mozgová príhoda (CMP)?

Cievna mozgová príhoda (CMP - apoplexia, iktus), alebo ľudovo mozgová porážka, je náhla príhoda spojená s nevoľnosťou, ktorá je výsledkom poruchy prietoku krvi v mozgu. To následne vedie k nedokrveniu (ischémii) alebo zakrvácaniu (hemorágii) mozgového tkaniva. CMP je vo vyspelých krajinách sveta na treťom mieste príčin úmrtia a vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov, ktorá je spojená s ich práceneschopnosťou. Predstavuje tak mimoriadne závažný celospoločenský problém. Odhaduje sa, že až 85% všetkých CMP je ischemického pôvodu, teda z nedokrvenia mozgu na rozličnej úrovni. Zvyšných 15% príhod je na podklade krvácania do mozgu z rôznych príčin (hovoríme o hemorágii mozgu).

Cievna mozgová príhoda vzniká bezprostredným uzatvorením mozgovej cievy (trombotizácia), jej uzatvorením úlomkom (embolom), ktorý putuje zo srdca alebo veľkých ciev (embolizácia), prípadne prasknutím mozgovej cievky (hemorágia).


Ako sa prejavuje CMP?
Nástup CMP je zvyčajne náhly. Keďže cirkulácia krvi do mozgu je zabezpečená z 80% cez krčnicové a z 20% stavcové tepny, prejavy CMP alebo hroziacej CMP môžu byť rôzne. Od slabosti, výpadkov zorného poľa, počuteľného šelestu v ušiach, porúch reči, poruchy rovnováhy, cez tŕpnutie končatín po rôzne stupne ochrnutia končatín, paralýzy, kómy až úmrtia.

Príčiny CMP

Okrem tzv. neovplyvniteľných rizikových faktorov (genetika, vysoký vek, pohlavie), niektorých hematologických ochorení a porúch rytmu, najväčšími rizikovými faktormi CMP sú zúženia mozgových ciev na podklade aterosklerózy.
Všeobecné rizikové faktory aterosklerózy sú cukrovka, vysoký tlak, fajčenie a zvýšený cholesterol.

Endovaskulárna liečba zúžení mozgovej cirkulácie (karotický stenting)

Nezávažné zúženia (do 50%), hlavne ak sú bezpríznakové, len sledujeme a upravujú sa vyššie uvedené rizikové faktory aterosklerózy.
Závažné zúženia, hlavne u pacientov s príznakmi hroziacej CMP treba neodkladne ošetriť a predchádzať tak rozvoju devastujúcej CMP. Súčasné možnosti intervenčnej liečby zúžení mozgových tepien vychádzajú z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika), implantácie stentu (cievna výstuž) a to všetko v bezpečných podmienkach s použitím emboloprotekcie (filtra, ktorý zabraňuje možnej embolizácii do mozgu).

cmp

Obrázok: (schématický), zdroj: www.angio.sk

Zmena miesta denného psychiatrického stacionára

Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne oznamuje pacientom a odbornej verejnosti, že od novembra 2013 je Denný psychiatrický stacionár presťahovaný z pôvodného miesta na Palackého ulici v Trenčíne do priestorov v areáli FN Trenčín.

Stacionár nie je umiestnený v jednej budove na jednom mieste, preto pacientom a ich rodinám dávame do pozornosti nové umiestnenie jeho jednotlivých ambulancií a pracovísk.

Psychosociálne centrum sa nachádza na 3. poschodí v budove rehabilitácie FRO (na mape areálu FN TN vchod 34 - fntn.sk/images/areal_nemocnice.jpg). Vedúcim lekárom je MUDr. Daniel Ralaus, č.t. 032 6566 168.

Psychologická ambulancia pracuje na 1. poschodí budovy NTS v priestoroch bývalej hematologickej ambulancie (na mape areálu FN TN vchod 9 - mapa areálu). Ambulanciu vedie psychologička Mgr. Jana Stražáková, č.t. 032 6566 610.

Ambulancia pre liečbu drogových závislostí je na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu). V ambulancii ordinuje lekárka so špecializáciou v odbore alkoholizmus a drogové závislosti MUDr. Michaela Bulková, č.t. 032 6566 743.

Ergoterapeutická dielňa, ktorá je súčasťou Denného psychiatrického stacionára, sa nachádza taktiež na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu).

Svetový deň predčasne narodených detí vo Fakultnej nemocnici

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne navštívili v piatok 15. novembra 2013 Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, kde zamestnancom kliniky, pacientkám a verejnosti rozdávali purpurové stužky, zapálili purpurovú sviečku a rozdávali informačné letáky.

Táto aktivita bola súčasťou Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu
(11. - 17. 11. 2013), v rámci ktorého sme si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý je každoročne 17. novembra 2013.

 

Doplnkové informácie