Zmena termínu konania Vedeckej schôdze Spolku lekárov

18.11.2015

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne sa v termíne 25.11.2015 z technických príčin nebude konať. 

Plánovaný odborný program interného oddelenia bude zaradený v januárovom termíne 27.1.2016.

presdeda SLTN MUDr. Terézia Drobná

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry z fondov Európskej únie

23.10.2015

Fakultnej nemocnici Trenčín schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo, žiadosť  o nenávratný finančný príspevok vo výške 3 480 988,30 €. Názov projektu „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín pre zvýšenie komplexnosti služieb zdravotnej starostlivosti.“ 

oepracny program zdravotnictvo

Poďakovanie Lige proti rakovine 2015

23.10.2015

V mene celého personálu onkologického oddelenia a pacientov chceme touto cestou Lige proti rakovine srdečne poďakovať.

Neustály nárast onkologických ochorení, nové metódy, postupy a komplexná liečba malignít si vyžaduje dostatok vyhovujúceho a účelného technického vybavenia.  Onkologické oddelenie FN Trenčín potrebovalo pre skvalitnenie pri podávaní analgetickej a cytostatickej liečby injekčný dávkovač a ďalšiu infúznu pumpu. Vzhľadom k častým zákrokom v celkovej anestéze bolo nutné zakúpiť monitor vitálnych funkcií do miestnosti brachyterapie. Pri riešení tejto problematiky Liga proti rakovine poskytla  na nákup potrebných prístrojov onkologickému oddeleniu FN Trenčín finančné prostriedky vo výške 5 000,- €.

 

Informácia pre pacientky gynekologicko - pôrodníckej kliniky a kliniky pediatrie a neonatológie

14.10.2015

Milé rodičky a mamičky, ospravedlňujeme sa za dočasne znížený komfort a čiastočne obmedzenú prevádzku v termíne od 19.10.2015 do 26.10.2015 z dôvodu výmeny okien na gynekologicko - pôrodníckej klinike a klinike pediatrie a neonatológie. Zamesntnanci uvedených kliník sa budú snažiť, aby ste obmedzenia pocítili čo najmenej. Ďakujeme za pochopenie. V prípade otázok sa neváhajte informovať na tel. č. 032/6566 104, alebo kl.316.

Seminár o diagnóze Sclerosis Multiplex

29.9.2015

Pozvánka

Dňa 7.10.2015 o 14:30 hod. sa uskutoční pre laickú verejnosť pod záštitou pani primárky neurologického oddelenia Andrey Cimprichovej 3. ročník seminára o diagnóze Sclerosis Multiplex.

Miesto konania: konferenčná miestnosť FN Trenčín, na mape areálu budova č. 13  (mapa areálu).

Vstup je bezplatný. 

Presťahovanie ortopedickej ambulancie

16.9.2015

Upozorňujeme pacientov, že dňa 17.9.2015 bude ortopedická ambulancia v prevádzke do 13:00 hod. a  v termíne od 18.9.2015 do 30.9.2015 bude  dočasne presťahovaná do chirurgického pavilónu (mapa areálu - budova č. 6) na prízemie, vo vstupnom vestibule vľavo.

Ďakujeme za pochopenie

Stanovisko riaditeľa FN Trenčín pre petičný výbor k zrušeniu odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín

 

28.8.2015

Vážené členky a členovia petičného výboru,

 

na našom osobnom stretnutí dňa 24. augusta 2015 sme sa dohodli, že svoje vzájomné stanoviská k otázke odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín si poskytneme písomne.

 

Vždy ocením, ak verejnosť zaujíma správa vecí verejných, hoci v tomto prípade som sa rozhodol s vašim výborom nielen stretnúť, ale i pokúsiť sa objasniť si okolnosti súvisiace s odvolaním MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie, napriek tomu, že Fakultná nemocnica Trenčín nie je povinným subjektom podľa zákona. Tiež vám chcem poďakovať za trpezlivosť a ochotu počkať na stretnutie so mnou, kým som sa vrátil z plánovanej zahraničnej dovolenky, na ktorej som bol s rodinou.

 

V prvom rade by som vás rád ubezpečil, že si odborné kvality MUDr. Petra Kaščáka, PhD. veľmi vážim, oceňujem jeho lekárske schopnosti a vedomosti a som si veľmi dobre vedomý jeho prínosu nielen pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku, ale i pre Fakultnú nemocnicu ako celok. Pevne tiež verím, že MUDr. Peter Kaščák, PhD. bude i naďalej významnou mierou prispievať ku zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej klinikou v prospech jej pacientov.

 

Napriek rozsiahlej medializácii celého prípadu a rôznym dezinformáciám o tom, aké vplyvy mali pôsobiť na moje rozhodovanie, vás môžem ubezpečiť, že rozhodnutie o odvolaní MUDr. Petra Kaščáka z funkcie primára bolo výhradne mojím rozhodnutím. A to rozhodnutím, ktoré sa nerodilo ľahko.

 

Faktom, ktorý nepopiera ani MUDr. Kaščák je, že bez vedomia vedenia nemocnice umožnil cudzím osobám, členom hudobnej skupiny Karpatské Chrbáty, vstup na operačnú sálu gynekologicko-pôrodníckej kliniky našej nemocnice a súhlasil, aby v týchto priestoroch s vysokými nárokmi na hygienu a sterilitu nahrali videoklip, v ktorom účinkoval i on osobne. Takýmto postupom porušil viacero právnych predpisov i interných predpisov a nariadení Fakultnej nemocnice Trenčín.

Okrem uvedeného je potrebné si uvedomiť, že aj keď bola operačná sála po nahrávaní videoklipu opäť uvedená do hygienickými a epidemiologickými predpismi predpokladaného stavu, opäť to bolo na náklady nemocnice.


Už jeden z mojich predchodcov vo funkcii riaditeľa nemocnice, RNDr. Dubovský, problematiku riešil svojím rozhodnutím - Príkazom riaditeľa č. 38 z roku 2012, ktorý je určený všetkým zamestnancom a platí teda rovnako pre všetkých zamestnancov našej nemocnice. V zmysle uvedeného rozhodnutia  je absolútne zakázané používať akýkoľvek majetok spravovaný Fakultnou nemocnicou Trenčín, čím sa myslí aj nehmotný majetok a všetky predmety spotrebného charakteru, priestory, hmotný majetok a pod. na účely, ktoré nesúvisia s plnením pracovných povinností. Akékoľvek iné nakladanie musí byť klasifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, čoho výsledkom je ukončenie pracovného pomeru.

 

Na všetky tieto skutočnosti som musel pri svojom, nepochybne nepopulárnom a zložitom rozhodovaní, prihliadnuť. Hoci som si bol vedomý odbornosti, zásluh i spoločenských väzieb MUDr. Kaščáka, nemohol som, s prihliadnutím na závažnosť postupu, ako i na to, že to, že sa ho dopustil vedúci pracovník, nekonať. A vedel som veľmi dobre, že svojím rozhodnutím vzbudím nevôľu u viacerých priateľov a podporovateľov MUDr. Petra Kaščáka, PhD.

 

Po zverejnení môjho rozhodnutia sa objavilo mnoho názorov na to, že môj postup bol neprimerane prísny voči lekárovi, ktorý sa nemalou mierou podieľal na skvalitnení práce a výsledkov gynekologicko-pôrodníckej kliniky. S týmto nesúhlasím. Hlavnou otázkou pri mojom rozhodovaní nebolo to, či odvolám MUDr. Kaščáka z funkcie primára, ale to, či s ním skončím pracovný pomer z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Práve tu som prihliadol na výsledky a profesijnú erudovanosť MUDr. Kaščáka a rozhodol som sa nepostupovať tak prísne, hoci som presvedčený, že pre skončenie pracovného pomeru by boli splnené všetky podmienky. 

 

Ak vynaložíme snahu pozrieť sa na vec objektívne, je zrejmé, že MUDr. Kaščák svojím konaním porušil viacero právnych a interných noriem. Bol vedúcim pracovníkom, ktorý by naopak mal ísť príkladom v ich poznaní a dodržiavaní. Ako možno vyžadovať dodržiavanie predpisov, nariadení a príkazov od radových zamestnancov, ktorých má naša nemocnica viac ako tisíctristo, ak by som vedúceho pracovníka, ktorý mal naopak takéto dodržiavanie vyžadovať od svojich podriadených, potrestal len symbolicky. 

 

Na záver nemôžem nespomenúť ešte jeden nemilý efekt, ktorý spôsobila nebývalá a podľa mňa i neodôvodnená publicita prípadu. Opakovane sa na mňa a ďalších členov vedenia nemocnice obrátili vystrašené pacientky, ktoré, s odkazom na prípad MUDr. Kaščáka, vyjadrili obavy o to, či operačný zákrok, ktorému sa podrobili na gynekologicko-pôrodníckej klinike, bol odvedený lege artis a za predpísaných hygienických podmienok. Verte, že vysvetľovanie a  obhajovanie záujmov nemocnice v takýchto prípadoch je rovnako ťažkým, ako rozhodovanie o sankciách za porušenie pracovnej disciplíny lekárom našej nemocnice. 

 

V prípade, ak sa rozhodnete toto stanovisko zverejniť osobám, ktoré podpísali petíciu, chcem Vás poprosiť, aby ste z neho nezverejňovali fragmenty alebo časti, ale plné znenie.

 

S úctou           

 

MUDr. Stanislav Pastva 

riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín

Lidl venoval Fakultnej nemocnici Trenčín dva inkubátory a výhrevné lôžko

16.7.2015

Dovolím si v mene Fakultnej nemocnice Trenčín vyjadriť nesmiernu vďaku za takto hodnotný a každodenne potrebný dar, ktorý bude pomáhať poskytovať kvalitnú a nenahraditeľnú zdravotnú starostlivosť tým najmenším pacientom, ktorí sú zmyslom života a darom pre svojich rodičov. Srdečne ďakujeme obchodnej sieti LIDL, že nezištne pomáha a zrealizovala projekt verejnoprospešných rozmerov, ktorého výsledkom vďaka zapojeniu sa jej zákazníkov, bolo zakúpenie prístrojového vybavenia určeného k záchrane detských životov.“ MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín 

TRENČÍN 16.7.2015 – Zástupcovia Fakultnej nemocnice Trenčín prevzali dňa 16.7.2015 od spoločnosti Lidl dva inkubátory a výhrevné lôžko. Lidl venoval nemocnici  život zachraňujúce prístroje v rámci projektu „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“. S podporou zákazníkov spomenutého reťazca sa takýmto spôsobom podarilo podporiť štrnásť detských nemocníc z desiatich slovenských miest. Celkovo získali pracoviská, ktoré poskytujú starostlivosť najmenším pacientom tridsaťštyri inkubátorov v hodnote 600 000 eur. Spolu s prístrojmi získajú detské nemocnice aj servisné prehliadky na obdobie desiatich rokov.

Starostlivosť o kriticky chorých novorodencov aj pri najlepších lekároch a sestričkách sa nedá zabezpečiť bez technického vybavenia. Doteraz som sa na našom pracovisku nestretol s darom takého rozsahu ako sme získali z projektu, ktorý organizovala spoločnosť LIDL Slovenská republika. Tieto inkubátory a lôžko prispejú ku kvalitnejšej starostlivosti o novorodencov, hlavne predčasne narodených. Zásluhou využitia kvalitnejšieho prístrojového vybavenia bude u viacerých chorých novorodencov výsledkom uzdravenie alebo neskôr lepšia kvalita života. Je to pomoc erudovanému personálu špecialistov neonatologických sestier a lekárok, je to pomoc rodičom hospitalizovaných detí, ale v prvom rade je uvedený dar pomocou pre novorodencov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. Oni si túto pomoc zaslúžia. Ďakujú.“ MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Od 11. mája mohli zákazníci spoločnosti Lidl za každých 20 € nákupu získať jednu z troch audiorozprávok - Soľ nad zlato, Tri prasiatka, Janko Hraško - za symbolické jedno euro. Obchodný reťazec sa zaviazal zakúpiť inkubátory vo výške celého výnosu z projektu. „S podporou našich zákazníkov sa nám spoločne podarila veľká vec, štrnásť nemocníc získa vďaka projektu ´Rozprávky, ktoré potešia všetky deti´ inkubátory v hodnote 600 000 eur. Veríme, že tieto prístroje pomôžu zachrániť a skvalitniť životy tisícok detí, ktoré musia o to najdôležitejšie - zdravie - tvrdo bojovať od svojich prvých chvíľ,“ uviedol Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. „Ďakujeme našim zákazníkom, odbornému garantovi projektu Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a  spoločnosti Dräger, partnerovi projektu,“ uzavrel Nagy.

Prínos projektu zhodnotil aj minister zdravotníctva Viliam Čislák: „Tento projekt  vnímam pozitívne nielen ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár a rodič. Navyše, skĺbenie hodnotného posolstva najznámejších rozprávok s pomocou detským pacientov je zmysluplné a má aj ďalší, pre deti obohacujúci rozmer. Podpora kvalitnejšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti našim najmenším pacientom je vždy vítaná. Na Slovensku máme špecializované pracoviská, kde sú skúsení lekári, sestry aj zdravotnícky personál a moderná medicínska technika je veľkým benefitom, pretože dnes je rekonštrukcia nemocníc a zabezpečenie technickým vybavením takpovediac úlohou dňa.“   

 LIDL

Doplnkové informácie