Liečba cievnej mozgovej príhody - CMP


Od 29.októbra 2013 poskytuje Fakultná nemocnica v Trenčíne na pracovisku Intervenčnej radiológie Radiologického oddelenia FN v Trenčíne karotický stenting.

Čo je karotický stenting?

Je to endovaskulárna intervenčná liečba zúženia mozgových tepien, ktorá vychádza z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika) a implantácie stentu, čiže cievnej výstuže.

Prečo je karotický stenting dôležitý pre zdravie pacienta?

Intervenčná medicína a endovaskulárna liečba má dnes nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacienta s rizikom CMP. Pri dôkladnom diagnostickom vyšetrení, predovšetkým ultrazvukom, je možné predchádzať až 50% všetkých akútnych CMP. 30 až 40% akútnych CMP je spojených s mimohlavovým a 5 až 15% s vnútrohlavovým závažným ochorením karotických (krčnicových) a vertebrálnych (stavcových) ciev.
To je aj jeden z dôvodov prečo býva už dnes CMP označovaná ako najvýznamnejšia bezprostredne predchádzateľná príčina úmrtnosti a chorobnosti populácie vo vyspelých krajinách vôbec.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín poskytujeme hospitalizovaným pacientom stentovanie karotických a vertebrálnych tepien.
Ide o pacientov, ktorí majú predovšetkým klinické príznaky a vyšetrením pomocou dopplera preukázanú závažnú stenózu (>50% - merané metódou NASCET). Súčasne musí túto diagnózu potvrdiť aj vyšetrenie CT alebo MR.

Čo je cievna mozgová príhoda (CMP)?

Cievna mozgová príhoda (CMP - apoplexia, iktus), alebo ľudovo mozgová porážka, je náhla príhoda spojená s nevoľnosťou, ktorá je výsledkom poruchy prietoku krvi v mozgu. To následne vedie k nedokrveniu (ischémii) alebo zakrvácaniu (hemorágii) mozgového tkaniva. CMP je vo vyspelých krajinách sveta na treťom mieste príčin úmrtia a vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov, ktorá je spojená s ich práceneschopnosťou. Predstavuje tak mimoriadne závažný celospoločenský problém. Odhaduje sa, že až 85% všetkých CMP je ischemického pôvodu, teda z nedokrvenia mozgu na rozličnej úrovni. Zvyšných 15% príhod je na podklade krvácania do mozgu z rôznych príčin (hovoríme o hemorágii mozgu).

Cievna mozgová príhoda vzniká bezprostredným uzatvorením mozgovej cievy (trombotizácia), jej uzatvorením úlomkom (embolom), ktorý putuje zo srdca alebo veľkých ciev (embolizácia), prípadne prasknutím mozgovej cievky (hemorágia).


Ako sa prejavuje CMP?
Nástup CMP je zvyčajne náhly. Keďže cirkulácia krvi do mozgu je zabezpečená z 80% cez krčnicové a z 20% stavcové tepny, prejavy CMP alebo hroziacej CMP môžu byť rôzne. Od slabosti, výpadkov zorného poľa, počuteľného šelestu v ušiach, porúch reči, poruchy rovnováhy, cez tŕpnutie končatín po rôzne stupne ochrnutia končatín, paralýzy, kómy až úmrtia.

Príčiny CMP

Okrem tzv. neovplyvniteľných rizikových faktorov (genetika, vysoký vek, pohlavie), niektorých hematologických ochorení a porúch rytmu, najväčšími rizikovými faktormi CMP sú zúženia mozgových ciev na podklade aterosklerózy.
Všeobecné rizikové faktory aterosklerózy sú cukrovka, vysoký tlak, fajčenie a zvýšený cholesterol.

Endovaskulárna liečba zúžení mozgovej cirkulácie (karotický stenting)

Nezávažné zúženia (do 50%), hlavne ak sú bezpríznakové, len sledujeme a upravujú sa vyššie uvedené rizikové faktory aterosklerózy.
Závažné zúženia, hlavne u pacientov s príznakmi hroziacej CMP treba neodkladne ošetriť a predchádzať tak rozvoju devastujúcej CMP. Súčasné možnosti intervenčnej liečby zúžení mozgových tepien vychádzajú z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika), implantácie stentu (cievna výstuž) a to všetko v bezpečných podmienkach s použitím emboloprotekcie (filtra, ktorý zabraňuje možnej embolizácii do mozgu).

cmp

Obrázok: (schématický), zdroj: www.angio.sk

Zmena miesta denného psychiatrického stacionára

Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne oznamuje pacientom a odbornej verejnosti, že od novembra 2013 je Denný psychiatrický stacionár presťahovaný z pôvodného miesta na Palackého ulici v Trenčíne do priestorov v areáli FN Trenčín.

Stacionár nie je umiestnený v jednej budove na jednom mieste, preto pacientom a ich rodinám dávame do pozornosti nové umiestnenie jeho jednotlivých ambulancií a pracovísk.

Psychosociálne centrum sa nachádza na 3. poschodí v budove rehabilitácie FRO (na mape areálu FN TN vchod 34 - fntn.sk/images/areal_nemocnice.jpg). Vedúcim lekárom je MUDr. Daniel Ralaus, č.t. 032 6566 168.

Psychologická ambulancia pracuje na 1. poschodí budovy NTS v priestoroch bývalej hematologickej ambulancie (na mape areálu FN TN vchod 9 - mapa areálu). Ambulanciu vedie psychologička Mgr. Jana Stražáková, č.t. 032 6566 610.

Ambulancia pre liečbu drogových závislostí je na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu). V ambulancii ordinuje lekárka so špecializáciou v odbore alkoholizmus a drogové závislosti MUDr. Michaela Bulková, č.t. 032 6566 743.

Ergoterapeutická dielňa, ktorá je súčasťou Denného psychiatrického stacionára, sa nachádza taktiež na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu).

Svetový deň predčasne narodených detí vo Fakultnej nemocnici

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne navštívili v piatok 15. novembra 2013 Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, kde zamestnancom kliniky, pacientkám a verejnosti rozdávali purpurové stužky, zapálili purpurovú sviečku a rozdávali informačné letáky.

Táto aktivita bola súčasťou Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu
(11. - 17. 11. 2013), v rámci ktorého sme si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý je každoročne 17. novembra 2013.

 

„Zdravotnícka kvapka krvi“ vo FN v Trenčíne. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže zachrániť život.

Tradícia organizovaného darcovstva krvi medzi pracovníkmi Fakultnej nemocnice Trenčín mala ďalšie pokračovanie aj tohto roku.
„Zdravotnícka kvapka krvi“ bola organizovaná v termíne 18. - 22.11.2013, kedy zamestnanci FN Trenčín darovali krv a podporili tak svojou účasťou tento vysoko humánny cieľ a dobrú myšlienku. Taktiež svojou účasťou chceli dať lekári, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci pozitívny príklad ostatným občanom a podporiť ich rozhodnutie prísť darovať krv.

Zároveň sme chceli osloviť prvodarcov krvi, aby sa rozhodli darovať krv a stali sa tak pravidelnými darcami krvi. Podľa vedúcej lekárky NTS v Trenčíne MUDr. Chovancovej boli medzi zamestnancami, ktorí darovali krv aj prvodarcovia, čo je o to cennejšie.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa „Zdravotníckej kvapky krvi“ zúčastnili.

 

Ďalšie informácie:

Vjazd do nemocnice sa rekonštruuje, žiadame vodičov o pochopenie

nemocnica vstup02Vstup do Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa začal od 28. 10. 2013 rekonštruovať. Rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní odbočovacieho pruhu do Fakultnej nemocnice smerom od Biskupíc, oprave chodníka pre chodcov a pribudne aj nový priechod pre chodcov priamo pred vstupom do nemocnice.

Nové riešenie vjazdu a výjazdu by malo priniesť bezproblémový, plynulejší a bezpečnejší vjazd vozidiel do nemocnice, čo sa týka predovšetkým sanitiek a vozidiel pacientov a návštevníkov Fakultnej nemocnice.

Vodiči a chodci sa budú počas rekonštrukcie musieť prispôsobiť zúženej vozovke a obmedzeniu dopravy podľa aktuálneho dopravného značenia.

V súvislosti s touto dočasnou situáciou žiada Fakultná nemocnica v Trenčíne všetkých vodičov a chodcov, ktorí prechádzajú okolo rekonštruovaného vjazdu o pochopenie a trpezlivosť pri týchto dopravných obmedzeniach.

Ďakujeme

nemocnica vstup01

Trojičky v trenčianskej pôrodnici sa usmievajú na svet

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa narodili 18. septembra 2013 trojičky. Tri dievčatká sa narodili 30-ročnej mamičke Alexandre z Prievidze. Dostali mená Amélia, Anabela a Adriana.
Takáto udalosť je pre celú nemocnicu výnimočná. Naposledy sa v našej nemocnici narodili trojčatá minulý rok.
Keďže mamička bola prvorodička, dievčatká priviedol na svet primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Peter Kaščák, PhD..
Všetky tri sestričky prišli na svet predčasne a jedna z nich prežila prvých desať dní v inkubátore.
Teraz sú už všetky spolu so svojou mamou na oddelení predčasne narodených detí, kde sa im darí, sú zdravé a robia radosť všetkým lekárom a sestrám na Klinike pediatrie a neonatológie.
Mamička chce aj touto cestou poďakovať Fakultnej nemocnici v Trenčíne, hlavne všetkým zamestnancom pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia za neustálu starostlivosť a profesionalitu a svojim rodičom a manželovi za podporu.

trojicky

Detská pohotovosť v Trenčíne od 1. 10. 2013 vo FN Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín oznamuje pacientom, že od 1. októbra 2013 je Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast (detská pohotovosť) presťahovaná do priestorov Fakultnej nemocnice Trenčín.
Lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast pre zdravotný obvod Trenčín a Ilava bude poskytovať Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín v príjmovej ambulancii kliniky, ktorá sa nachádza na prízemí pediatrického pavilónu.

Tel.: 032 6566 609

LSPP pre deti a dorast ordinuje v pracovných dňoch od 15:30 do 07:00 hod., cez víkendy a sviatky pracuje detská pohotovosť od 07:00 do 7:00 hod.
Ambulancia na Legionárskej ulici bude naďalej poskytovať LSPP pre dospelých.

Doplnkové informácie