Slávnostné požehnanie kaplnky vo FN Trenčín

alt

Dňa 13. 6. 2012 sa o 15:00 hod. uskutočnilo slávnostné požehnanie „Kaplnky najsvätejšieho srdca Ježišovho“, ktorá bola vybudovaná z existujúcich priestorov vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Slávnostné požehnanie vykonal Mons. Štefan Vallo, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly za prítomnosti riaditeľa FN Trenčín MUDr. Rudolfa Lintnera, predsedu samosprávnej kraja TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka a verejnosti.
Bližšie informácie o svätých omšiach a duchovných službách pre pacientov poskytovaných vo Fakultnej nemocnici Trenčín nájdete na našej www stránke v časti „Duchovné služby“.altalt


 

alt

Predaj knihy „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“

alt

Oznamujeme, že knihu „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“ autora MUDr. Františka Jaroša, CSc.  je možné zakúpiť v Podateľni Fakultnej nemocnici Trenčín, ktorá sa nachádza v budove riaditeľstva na prízemí v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 15:00 hod.

 

Krst knihy „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“

alt„Medicína a zdravotníctvo prechádzali dlhým a zložitým vývojom. V ňom sa odzrkadľoval vývoj celej ľudskej spoločnosti. Medicína je veda a umenie zároveň. Kto ju ovláda, môže vracať ľuďom to najcennejšie: zdravie a často aj život“ – je citát z novozrodenej knižky „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“ autorom ktorej je MUDr. František Jaroš, CSc.  Autor monografiu venoval Fakultnej nemocnici Trenčín a občanom mesta Trenčín a trenčianskeho kraja.

Pri tejto príležitosti sa dňa 27.3.2012 v konferenčnej miestnosti Fakultnej nemocnice Trenčín uskutočnil krst knižky za účasti predstaviteľov mesta Trenčín, nemocnice, knižničných zariadení a  zástupcov rôznych ďalších inštitúcií. Krstnými otcami sa stali riaditeľ nemocnice MUDr. Rudolf Lintner, predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a literárny historik Doc. PhDr. Augustín Maťovčík DrSc. Krst sa niesol v príjemnej atmosfére príhovorov krstných otcov. K prítomným sa prihovorila aj prezidentka Slovenského červeného krížu PhDr. Helena Kobzová, riaditeľka SZŠ v Trenčíne RNDr. Janka Gugová a Mgr. Ján Mesároš bývalý riaditeľ športového gymnázia v Trenčíne.

alt

Kniha „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“ sa zameriava nielen na históriu zdravotníctva v trenčianskom regióne, ale zachytáva aj vývoj gréckeho či rímskeho zdravotníctva, vývoj zdravotníctva u nás od čias Rakúsko-Uhorska až po dnes. Poskytuje zaujímavé štatistiky a prehľady o vývoji rôznych ukazovateľov trenčianskeho zdravotníctva.  V najbližšom čase bude knižka dostupná v kníhkupectviach v Trenčíne.

alt

Vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“

Fakultná nemocnica Trenčín sa zapojila do Operačného programu vzdelávanie pod názvom „Záchrana života profesionálne a bezpečne“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Vzdelávací program je forma sústavného vzdelávania pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov. Cieľom projektu je podporiť rozvoj zručností pracovníkov v zdravotníctve v oblasti poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.  Projekt bude realizovaný v období 2012 – 2013 a postupne budú vyškolení všetci zdravotnícky pracovníci FN TN.  Modul I. je určený pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov a modul II. pre laborantov, rtg technikov a asistentov. Veríme, že tento projekt prehĺbi vedomosti a zručnosti našich zamestnancov a prispeje k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pri výkonoch zachraňujúcich život človeka.

Sestra roka 2011

altDňa 14. 2. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia  „Sestra roka 2011“. Záštitu nad podujatím prevzala premiérka Iveta Radičová, patronát nad súťažnými kategóriami mali manželka prezidenta Silvia Gašparovičová a minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

V kategórii Sestra roka 2011 – manažérka bola medzi troma finalistkami aj Mgr. Mária Hoštáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Už sedemnásty rok zastáva vrcholovú pozíciu vedúcej sestry nemocnice, teraz námestníčky pre ošetrovateľstvo, ktorá riadi úsek sestier, laborantov a sanitárov. Celý život zasvätila práci v nemocnici v Trenčíne a držala sa kréda Matky Terezy: „Práca, ktorú robím je kvapkou v mori, ale keby som ju nerobila, tá kvapka by chýbala.“ S tímom vedúcich sestier vypracovali vlastnú dokumentáciu aj štandardy ošetrovateľských výkonov, ktoré aktuálne upravujú podľa potrieb nemocnice. Stále má na mysli potreby sestier, o ktoré vytrvalo bojuje a podporuje odborný rast sestier v praxi.

alt

Identifikačné náramky pre pacientov

Od 1.12. 2011 Fakultná nemocnica Trenčín ako jedna z prvých nemocníc na Slovensku začala používať identifikačné náramky pre všetkých hospitalizovaných pacientov. Náramok dostane každý pacient pri prijatí  do nemocnice. Tento je označený menom, priezviskom, rokom narodenia a oddelením. Náramky sú jednotnej farby pre dospelých pacientov – tmavomodré, podľa loga nemocnice a nerozlišujú pacientov podľa diagnóz. Na novorodeneckom oddelení sú náramky ružové a bledomodré podľa pohlavia bábätka a pre väčšie deti do 18 rokov sú určené biele. Náramok znamená istotu pre pacienta pri jeho identifikácií.

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov

Projekt pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“, ktorý funguje už viac ako dva roky je jedným z úspešných projektov realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Doplnkové informácie