Novinka vo FN Trenčín – možnosť výberu operatéra

Od 3.12.2012 Fakultná nemocnica Trenčín umožňuje pacientom výber operatéra pri plánovanej operácii. Výber operatéra je možný na uvedených oddeleniach/klinikách:

 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Chirurgická klinika
 • Očná klinika
 • ORL klinika
 • Ortopedické oddelenie
 • Oddelenie úrazovej chirurgie
 • Urologické oddelenie


Výber operatéra je platená nadštandardná služba, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Výška poplatku je uvedená v našom cenníku na web stránke (pozri cenník).

Bližšie informácie Vám poskytne vedúca sestra konkrétneho oddelenia/kliniky. Pacientom, ktorí majú záujem o uvedenú službu, odporúčame dohodnúť si výber operatéra čo najskôr po stanovení termínu operácie.

Stanovisko vedenia FNsSP Prešov k rokovaniu s lekármi OÚCH

Rokovania medzi vedením FNsP J. A. Reimana a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie boli konštruktívne. "Oceňujeme, že po konštruktívnej debate medzi vedením FNsP J. A. Reimana Prešov a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie sme dospeli ku konsenzu, kedy obe strany zhodnotili, že doterajší systém zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby na oddelení úrazovej chirurgie je toho času vyhovujúci pre obe strany, a preto sa lekári tohto oddelenia rozhodli stiahnuť žiadosti o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti v mesiaci december."

Rokovania prebiehali od piatku 23. 11. 2012, kedy desiati lekári Oddelenia úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov doručili zamestnávateľovi stanoviská, v ktorých žiadajú o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti na pracovisku oddelenia úrazovej chirurgie v mesiaci december.

FNsP Prešov aj napriek vzniknutej situácii poskytovala pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Výmena antidekubitných matracov

V mesiaci október a november 2012 prebehla vo Fakultnej nemocnici Trenčín opäť ďalšia výmena matracov na lôžkových oddeleniach nemocnice. V priebehu roka 2011 a začiatkom roka 2012 bolo vymenených cca 280 matracov a v súčasnosti bolo dodaných ďalších 286 kusov antidekubitných matracov. Ide o matrace, ktorých zloženie a tvarovanie umožňuje lepšie prispôsobenie sa tela ležiaceho pacienta, čím sa znižuje riziko vzniku dekubitov.

Veríme, že aj tento krok prispeje k vytvoreniu lepších podmienok v nemocnici a bude viesť k väčšiemu pohodliu a skvalitneniu liečebného procesu pre našich pacientov.

Informácia o dianí vo FNsP Žilina

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina je pobúrené vyjadrením Lekárskeho odborového združenia na margo nevyhnutných racionalizačných opatrení. Predseda LOZ Peter Visolajský svojimi tvrdeniami o zásahu do slobody odborového združovania na Slovensku opäť zavádza a šíri poplašné správy. „Absolútne odmietam tvrdenia, že ide o nátlak, prípadne akékoľvek tvrdé zásahy zo strany nemocnice. Zvažujem, že v danej veci ohovárania a šírenia správ, ktoré medzi obyvateľmi a lekárskou obcou šíria paniku, podniknem aj ďalšie právne kroky,“ uviedol na margo včerajšieho vyjadrenia predsedu LOZ na sociálnej sieti riaditeľ FNsP Žilina Štefan Volák.

Nemocnica pritom už koncom októbra avizovala, že jej hospodárska situácia je naozaj kritická. Aj preto musela pristúpiť k racionalizačným krokom, medzi ktoré patrí aj a zlučovanie oddelení a prepúšťanie lekárov. „Ak by sme aj naďalej zotrvali pri takomto počte lekárov a lôžok, nemocnica by skolabovala. Aj preto sme sa rozhodli pristúpiť k prepusteniu viac ako 10 lekárov. Toto opatrenie však absolútne nesúvisí s ich slobodou prejavu, na ktorú majú právo a ktorú plne rešpektujem. Dôkazom toho je aj môj oficiálny písomný  súhlas s protestnou akciou lekárov V4, ktorý som pred akciou udelili našim odborárom. Ako už raz vedenie spomínalo, k rušeniu miest dochádza kvôli nevyhnutným racionalizačným opatreniam. Je však smutné, že LOZ daný stav absolútne nechápe. Nemocnica sa totiž ocitla na križovatke, kde buď úplne zruší niektoré oddelenia, alebo zníži počty lekárov a lôžok,“ uviedol riaditeľ nemocnice.

Je zarážajúce, že predstavitelia LOZ poukazujú na prípad MUDr. Petra Blaška, ktorého sa vedenie snaží prepustiť údajne kvôli protestu lekárov a sestier krajín V4. „K žiadosti o prepustenie daného lekára došlo z nadbytočnosti, a nie kvôli protestu. Aj toto je jasný prípad, ako LOZ zavádza verejnosť a využíva každú príležitosť na svoju medializáciu plnú klamstiev. Vedenie nemocnice totiž v danom prípade dodržalo všetky právne kroky. O súhlas o jeho prepustenie oficiálne požiadalo na základe zákonníka práce aj odbory,“ dodal Štefan Volák. 

Poďakovanie Lige proti rakovine - september 2012

altV posledných rokoch narastá počet onkologických ochorení, čo sa samozrejme odzrkadľuje na počte pacientov, ktorí sú liečení či už ambulantnou formou alebo sú hospitalizovaní.

Vzhľadom na tento nárast výskytu zhubných nádorov bola uskutočnená prestavba a rozšírenie denného stacionára ambulantnej chemoterapie. V novom stacionári sa plánovalo 10 polohovateľných moderných kresiel. Tieto kreslá umožňujú pohodlnú aplikáciu intravenóznej chemoterapie, ktorá mnohokrát trvá aj niekoľko hodín. K vybudovaniu nám pomohla Liga proti rakovine, ktorá podporila tento projekt a poskytla nám finančný dar vo výške 7000 €. Použitím polohovateľných kresiel sa predíde zbytočnej hospitalizácii aj pri dlhej liečbe.
 
Touto cestou  chceme Lige proti rakovine v mene celého kolektívu onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín i v mene všetkých pacientov úprimne poďakovať. Veríme, že časovo náročná liečba bude pre pacienta vďaka pohodliu, ktoré im kreslá dokážu ponúknuť menej stresujúca a bolestivá.

alt

alt

Reakcia Ministerstva zdravotníctva SR na zmeny v Zákonníku práce

Ministerstvo zdravotníctva v rámci navrhovaných zmien Zákonníka práce neustále komunikuje so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS). V rámci prijatých zmien na včerajšom zasadnutí Vlády SR však došlo k interpretačnej chybe, na odstránení ktorej v súčasnosti ministerstvo pracuje. Zmeny, ktoré po dohode so zástupcami SOZZaSS ministerstvo zdravotníctva presadzuje, sú presne také, ktoré spĺňajú požiadavky zamestnávateľov aj zamestnancov. Aj po prijatých zmenách bude pre zdravotníckych pracovníkov platiť celkový počet hodín nadčasovej práce vo výške 400 ročne. Oproti všeobecnej úprave o nariadení práce nadčas vo výške 150 hodín sa bude môcť zamestnávateľ zdravotníckych pracovníkov dohodnúť so zástupcami zamestnancov o nariadení ďalšej práce nadčas 100 hodín, avšak pri zachovaní maximálneho počtu 400 hodín práce nadčas ročne. Tieto návrhy sa týkajú všetkých pracovníkov zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti pracuje na odstránení chybnej interpretácie a usiluje sa o jej nápravu presne v súlade s dohodou so SOZZaSS.

„Zároveň by som však rada reagovala aj na vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktoré ministerstvo obviňuje ohľadom komunikácie s tými odbormi, ktoré podľa predsedu LOZ nezastupujú väčšinu lekárov. Naopak však musím povedať, že SOZZaSS je pre mňa, ako aj pre celé ministerstvo relevantným partnerom na dialóg a spoluprácu. Na celom Slovensku totiž zastupuje viac ako 20-tisíc zdravotníckych pracovníkov,“ zdôraznila ministerka zdravotníctva.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, www.health.gov.sk

Fakty o jednej zdravotnej poisťovni


Odkedy Vláda SR schválila zámer vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne, začali sa v niektorých médiách objavovať zvlášť zavádzajúce informácie a klamstvá. „Overené fakty“ o tom, koľko bude vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne štát naozaj stáť, ako sa predĺžia čakacie doby na operácie a hlavne, aký negatívny vplyv bude mať tento proces na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa na občanov SR valia takmer z každej strany. Ako je to však v skutočnosti, čo hovoria čísla a fakty domácich a medzinárodných analýz?

 1. Zisky súkromných zdravotných poisťovní - V rokoch 2006 až 2011 dosiahli súkromné zdravotné poisťovne zisk vo výške viac ako pol miliardy eur, čo je v starej mene viac ako 16,5 miliardy korún. Pritom len na prevádzku týchto súkromných poisťovní išlo takmer 350 miliónov eur, čo je 10,5 miliardy slovenských korún. Vytvorením jednej zdravotnej poisťovni by bolo možné vrátiť tieto finančné prostriedky späť do zdravotníctva, teda späť k pacientom a zvýšiť tak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Len pomocou zmeny súčasného systému hradenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti dokážeme v zdravotníctve efektívnejšie využívať prostriedky z verejných zdrojov a v najvyššej možnej miere ich opätovne využívať v systéme. Je nespochybniteľným faktom, že výdavky na správu verejného zdravotného poistenia budú z dôvodu odstránenia neefektívnej duplicity správnych nákladov v unitárnom systéme podstatne nižšie.
   
 2. Čakacie doby – Jedna zdravotná poisťovňa prinesie výhody nielen čo sa týka financií, ale prinesie aj transparentnosť a spravodlivosť pri zaraďovaní poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Finančné prostriedky získané z úspory prevádzkových nákladov budú presunuté na zdravotnú starostlivosť a umožnia tak reálne skrátiť čakacie lehoty. Nebude sa totiž ďalej musieť hradiť administratíva troch, ale len jednej zdravotnej poisťovne. Daný proces však so sebou prináša aj iné výhody. Manažment rozdelenia čakajúcich poistencov už bude vďaka jednej zdravotnej poisťovni omnoho spravodlivejší a samotný pacient získa lepší prehľad o svojom zaradení na čakacej listine. Je potrebné uvedomiť si, že vznikom jednej poisťovne sa nenavýši počet nemocníc a lekárov, no proces rozdeľovania pacientov na čakacie listiny bude omnoho transparentnejší a spravodlivejší.
   
 3. Unitárny vs. pluralitný systém zdravotného poistenia – Len tri z 29 analyzovaných európskych krajín majú možnosť pluralitného systému zdravotného poistenia a možnosťou tvorby zisku. Naozaj si však myslíte, že sa naše zdravotníctvo môže porovnávať s krajinami ako napríklad Holandsko a Švajčiarsko? V ďalších 10 krajinách síce legislatíva umožňuje pôsobenie viacerých zdravotných poisťovní, avšak tie nemôžu vytvárať zisk. A jednu poisťovňu bez možnosti tvorby zisku má 16 európskych krajín, okrem iného aj Veľká Británia, Švédsko či Dánsko.
   
 4. Kvantita vs. kvalita – Keď na Slovensku pred niekoľkými rokmi dostali možnosť pôsobiť viaceré zdravotné poisťovne, najmä medzi odborníkmi prevládal názor, že finančné prostriedky sa budú využívať omnoho efektívnejšie a zároveň poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude dosahovať bezprecedentnú kvalitu. Opak je však pravdou, a v súčasnosti môžeme povedať, že dané ciele neboli naplnené. Viaceré poisťovne nepriniesli ani výraznejšiu kvalitu a vďaka vytvárania zisku začali ukrajovať z peňazí, ktoré mali ísť práve do zdravotníctva. Preto je na mieste otázka, či nie je práve v súčasnosti vhodný čas na to, aby sa systém zmenil a naozaj došlo k zlepšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a k maximalizácii snahy efektívne využívať každé euro?
   
 5. Nekalé praktiky súkromných zdravotných poisťovní – V poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávame s nekalými praktikami zo strany súkromných zdravotných poisťovní. Ich snaha o získanie nových poistencov a honba za ziskom neraz prekonávajú hranice morálky a etiky. Je až neuveriteľné, akým spôsobom dokážu využiť najmä starších občanov a behom niekoľkých minút rozšíriť svoj poistný kmeň. Mnohokrát sa nebránia využiť ani tie najväčšie klamstvá (napríklad keď sa predstavujú ako kontrolóri preukazov poistencov; či v prípadoch keď účelovo zavádzajú o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa onedlho skrachuje). Vytvorením jednej zdravotnej poisťovne by podobné prípady z nášho okolia vymizli a ľudia by sa už „nedobrovoľne“ nestávali obeťami hry zvanej honba za ziskom súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, www.health.gov.sk

Návšteva ministerky zdravotníctva

Dňa 20.7 2012 navštívila ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská FN Trenčín.
Predmetom návštevy bolo stretnutie ministerky s manažmentom nemocnice a oboznámenie sa s aktuálnou situáciou vo FN TN. Zároveň boli prezentované zámery manažmentu na najbližšie obdobie.
Manažment nemocnice odprezentoval ministerke zdravotníctva výsledky hospodárenia FN Trenčín. Riaditeľ nemocnice RNDr. Ján Dubovský informoval o súčasnom stave FN Trenčín a o krokoch a zámeroch na zvýšenie efektívnosti nemocnice v najbližšom období.
Takéto stretnutia sú plánované každé 2 mesiace. Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť v mesiaci október 2012.

Doplnkové informácie