Verejná lekáreň v nemocnici

Verejná lekáreň v nemocnici poskytuje komplexnú starostlivosť o pacienta. Vydáva lieky viazané na lekársky predpis, zdravotnícke pomôcky, pripravuje magistraliter a ponúka široké portfólio voľno-predajných prípravkov. Zriadenie verejnej lekárne Fakultnou nemocnicou pri východe z areálu uľahčuje pacientom dostupnosť k ich liekom a šetrí tak ich čas aj energiu.

Náš odborný personál pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti využíva najnovšie poznatky v oblasti farmácie.

Dôležitou súčasťou našej práce je odborné poradenstvo. Zameriavame sa nielen na liečbu ochorení, ale najmä na ich prevenciu. Pacientom radíme pri dodržiavaní zásad zdravého stravovania, vhodných pohybových aktivít a pri tiež výbere vhodných výživových doplnkov. Taktiež poskytujeme bezplatné meranie krvného tlaku a po konzultácii ponúkame vypracovanie individuálneho plánu užívania liekov.

Deň Otváracie hodiny
Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 16:00
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 16:00

 
Informácie na telefónnom čísle : 032/6566721

lekáreň

Sociálne oddelenie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o človeka. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní si ju riešiť. Vykonáva sa prostredníctvom sociálnych služieb – odbornej činnosti, ktorú vykonávajú sociálne sestry FN.
Sociálnu starostlivosť zabezpečujú hospitalizovaným pacientom resp. ich rodinným príslušníkom vo všetkých vekových kategóriách, zároveň zabezpečujú sociálne služby zamestnancom aj bývalým zamestnancom.

Zameranie:

  • spolupôsobí pri zabezpečovaní komplexnej liečebno- preventívnej starostlivosti o občanov, ktorí sú v starostlivosti FN, riešením situácií a vzťahov vzniknutých v dôsledku choroby, úrazu, škodlivých návykov, invalidity a staroby, prameniacich z ich sociálnych pomerov,
  • skúma a dopĺňa sociálnu anamnézu, vykonáva rozbor sociálnej situácie pacientov, určuje sociálnu diagnózu, vypracováva plán sociálnej terapie, druh, rozsah a potrebu sociálnych opatrení,
  • zastupuje v prípade potreby a poverenia chorého na úradoch, spolupracuje s úradmi a inštitúciami pri riešení sociálnej situácie pacienta,
  • poskytuje odbornú poradenskú činnosť , informácie a rady pacientom a ich rodinným príslušníkom,
  • pomáha pri vybavovaní a kompletizovaní Žiadostí na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Uzavretí zmluvy so sociálnym zariadením, vybavovaním opatrovateľskej služby v spolupráci so samosprávou, pomoc pri umiestňovaní pacienta do rôznych typov sociálnych zariadení, spolupráca s UPSVa R pri adopcii dieťaťa, utajených pôrodoch, Hniezdo záchrany, spolupráca s oddelením sociálnej kurately, spolupráca s ADOS, spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, spolupráca  so zariadeniami sociálnych služieb, s neštátnymi subjektmi, Charitou, Zdravotnou a Sociálnou poisťovňou, inými zdravotníckymi zariadeniami, spolupracujú pri riešení zložitej situácie u ľudí bez domova.
  • sociálne oddelenie je aj výukovou bázou pre študentov sociálnej práce.

Pracujeme v multidisciplinárnych tímoch, kde je v popredí kompletná sociálno-zdravotná starostlivosť o pacienta v duchu bio-psycho–sociálno-zdravotnej starostlivosti, včasnou sociálnou intervenciou sa výrazne skracuje čas hospitalizácie, čo prináša aj ekonomický faktor pre FN.

Sociálne sestry
PhDr. Marta Majeríková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633, 620
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 

Mgr. Lenka Vraníková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633, 620
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lokalizácia
sociálne oddelenie sa nachádza v budove riaditeľstva na prízemí. Na mape areálu č. 8 (mapa areálu).

 

Lekárenské oddelenie

 

Lekárenské oddelenie realizuje objednávanie, nákup, uskladnenie a výdaj liekov, chemikálií, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok, dezinfekčných prípravkov, omamných a psychotropných látok na oddelenia. Oddelenie zabezpečuje likvidáciu preexpirovaných liekov z oddelení nemocnice. Pripravuje dezinfekčné roztoky pre použitie na oddeleniach.

 

 

Vedúci oddelenia:
PharmDr. Peter Hnáth
 

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 448
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Vedúci farmaceut:
Mgr. Anna Púryová

Kontaktné údaje:
Telefón:  6566 233
Fax: 032 6523 393
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vedúca oddelenia zdravotníckych pomôcok:
RNDr. Gabriela Kurtišová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 844, 6566 281
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oddelenie klinickej farmácie
Výdaj liekov:
Telefón:
032 6566 851
 

Oddelenie zdravotníckych pomôcok
Telefón:
032 6566 28, 6523 393
 

Pracovná doba:
Pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 hod.
 

Lokalizácia: Lekárenské oddelenie sa nachádza v budove materiálovo-technického zabezpečenie - MTZ na prízemí, budova č.14 (mapa areálu).

Odborné ambulancie a pracoviská

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje v súlade so zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára.

Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje
• na poskytnutie ambulantnej špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti,
• na poskytnutie špecializovanej lekárskej zdravotnej starostlivosti,
• na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
• na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
• do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
• v prípade dispenzarizácie,
• v prípade ochranného ambulantného liečenia. 

Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať:


ZOZNAM AMBULANCIÍ A PRACOVÍSK:

Chirurgická klinika:

Gynekologicko - pôrodnícka klinika:

Očná klinika:

ORL klinika:

Klinika pediatrie a neonatológie:

Psychiatrická klinika:

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie:
 

Lôžkové FRO:

Ambulantné FRO:

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých:

Interné oddelenie:

Infekčné oddelenie:

Neurologické oddelenie:

Dermatovenerologická (kožná) ambulancia:

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny:

Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb:

Onkologické oddelenie:

Oddelenie úrazovej chirurgie:

Ortopedické oddelenie:

Urologické oddelenie:

Oddelenie lekárskej genetiky:

Hematologická ambulancia:

Kardiologická ambulancia:

 Angiologická ambulancia:

 

 

 

 

Ďalšie články...

  1. Kliniky a oddelenia

Doplnkové informácie