Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
FOTOGALÉRIA
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

 


CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie ako súčasť FN a súčasne ako výuková základňa pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A.Dubčeka plní úlohy dané v štatúte oddelenia. Fyziatria, balnoelógia a liečebná rehabiltácia (ďalej len „FBLR“) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov, s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. Odbor FBLR sa svojím interdisciplinárnym zameraním spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na starostlivosti o pacienta od prvých liečebných zásahov až po dovŕšenie možnosti zdravotníckej starostlivosti.
V širšom rozsahu sa odbor aktívne zúčastňuje na plnej alebo maximálne možnej reintegrácii poškodeného jedinca do spoločnosti po stránke pracovnej, sociálnej, technickej, ekonomickej, kultúrnej a výchovnej. V tejto polohe spolupracuje s nezdravotníckymi organizáciami podieľajúcimi sa na starostlivosti o postihnutých.

Konkrétnou náplňou odboru FBLR je:

 • v oblasti preventívnej:
  uplatňovanie preventívnych opatrení na odvrátenia funkčných, štrukturálnych porúch a handicapu
 • v oblasti diagnostickej:
  komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocou paraklinických vyšetrení
 • v oblasti liečebnej:
  1. zostavovanie rehabilitačného plánu a programu na optimálne využitie fyziatricko-rehabilitačných a balneologických prostriedkov v liečbe porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom
  2. liečba prostriedkami odboru, uplatňujúca sa i v prípadoch intolerancie, či kontraindikácie medikamentov a invazívnych zákrokov
 • v oblasti konziliárnej a poradenskej:
  1. zhodnotenie funkčných porúch a funkčnej kapacity pohybového aparátu, kineziologický rozbor a návrh optimálnych postupov odboru pacientom odoslaných praktickým lekárom, prípadne špecialistom iného odboru
  2. vypracovanie posudkov vyplývajúcich z náplne činnosti odboru na požiadanie revíznych lekárov poisťovne
  3. spolupráca s rezortom práce a sociálnych vecí ohľadom náväznosti sociálnej starostlivosti na zdravotnícku starostlivosť

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Renata Berová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566  292, 666, 584, 543
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Martin Šťastný

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 151, 584, 648
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca sestra lôžkového FRO:
PhDr. Miroslava Balážová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 224
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca fyzioterapeutka pre ambulantnú, lôžkovú a konziliárnu časť FRO:
Mgr. Iveta Jarábková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 664
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžkové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie:
Lôžkové FRO je umiestnené v chirurgickom pavilóne A na 1.poschodí vľavo. Má 24 lôžok (7 izieb), priestory izieb sú dostatočne veľké, 3 –posteľové s bezbariérovými sociálnymi zariadeniami. Oddelenie disponuje 1 telocvičňou, miestnosťou pre fyzikálnu terapiu, vyšetrovacími miestnosťami a miestnosťami pre personál. Profesionálna starostlivosť je poskytovaná kolektívom lekárov, sestier a fyzioterapeutov. Hlavnou úlohou lôžkového fyziatricko-rehabilitačného oddelenia je poskytovanie komplexnej diagnosticko-liečebno-preventívnej starostlivosti a špecializovanej rehabilitačnej liečby pohybového systému. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je výukovou bázou študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je určené pre chorých s poruchami lokomočného aparátu a iných orgánových systémov, vyžadujúcich intenzívnu fyzikálnu, liečebno-rehabilitačnú, ošetrovateľskú a medikamentóznu liečbu .
Na oddelení sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských a rehabilitačných postupov. Lekári a fyzioterapeuti zabezpečujú komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť, s vypracovaným celodenným režimom /(LTV-dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, polohovanie, pasívne cvičenie, aktívne asistované cvičenie, aktívne cvičenie, ortostatický tréning, nácvik vertikalizácie a chôdze, reflexné a facilitačné techniky, masáže, cielená inštruktáž, nácvik používania kompenzačných pomôcok , cielená fyzikálna terapia - elektoliečba, svetloliečba, teploliečba, laser).
V rámci monitorovania efektivity rehabilitačného procesu sa priebežne hodnotí funkčný stav pacienta špeciálnymi testovacími metódami /goniometria, svalový test, dynamické testy chrbtice, FIM, zvládanie používania kompenzačných pomôcok…(pri príjme a pri ukončení hospitalizácie pacienta./ podľa potreby i v priebehu liečby).
Na hospitalizáciu sú prijatí pacienti prostredníctvom lekára fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie alebo cez prijímaciu ambulanciu lôžkového oddelenia po zvážení indikácií, kontraindikácií a so zreteľom na možnosti odboru a pracovísk.

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 584
Telefón (sestry): 032 6566 182
Telefón (fyzioterapeuti): 032 6566 569
Telefón (príjmová a konziliárna amb.): 032 6566 292
Telefón (pacienti - chodba): 032 6566 319

Lokalizácia: 1. poschodie chirurgického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 6: (mapa areálu).

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia lôžkového FRO:
Na ambulancii realizuje  lekár FRO evaluáciu funkčného stavu pacienta a na základe výsledku vyšetrenia rozhodne o prijatí pacienta na oddelenie. Následne určuje stavbu rehabilitačného programu. Na základe výsledkov kineziologického rozboru fyzioterapeut doplní konkrétny liečebný postup, metodický plán.

Lekár (vedúci lekár): MUDr. Renata Berová, MUDr. Alžbeta Ďatelová, MUDr. Martin Šťastný
Sestry: Mgr. Gabriela Vachová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 292

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: 1. poschodie chirurgického pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 6: (mapa areálu)

1. Ambulancia Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia:
Vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRO (reflexná liečba, regionálne anestetické zákroky a infiltrácie periférnych kĺbov, cielené odborné inštruktáže). Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260 u sestry.

Lekár: MUDr. Martin Šťastný, MUDr. Juraj Valach
Sestra: Jana Kyselicová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 260

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prízemí, číslo dverí 1.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).
  

2. Ambulancia Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia:
Vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRO (reflexná liečba, regionálne anestetické zákroky a infiltrácie periférnych kĺbov, cielené odborné inštruktáže). Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Plynové injekcie. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260 u zdravotnej sestry.

Lekár: MUDr. Martina Gembalová, MUDr. Dana Paholíková
Sestra: Bc. Jela Hudeková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 260

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prízemí, číslo dverí 5.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).
  

3. Ambulancia Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia:
Vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRO / reflexná liečba, regionálne anestetické zákroky a infiltrácie periférnych kĺbov, cielené odborné inštruktáže/. Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260.

Lekár: MUDr. Alžbeta Ďatelová, MUDr. Renáta Berová, MUDr. Martina Krejčíková
Sestra: Jana Kyselicová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 151

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 13:00 - 14:30
Utorok 13:00 - 14:30
Streda 13:00 - 14:30
Štvrtok 13:00 - 14:30
Piatok 13:00 - 14:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prízemí, číslo dverí 2.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu)

4. Konziliárna ambulancia - rehabilitačného oddelenia:
Evaluácia funkčného stavu a určenie rehabilitačného programu u hospitalizovaných pacientov všetkých lôžkových oddelení FN (okrem vlastného lôžkového FRO).Účasť na interdisciplinárnom riešení pacienta s chronickou a akútnou bolesťou, prevažne nenádorovou, podľa potreby účasť na vizitách na jednotlivých lôžkových oddeleniach nemocnice,  posudková činnosť v rámci odboru, laseroterapia, predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Objednávanie ku všetkým lekárom na tel. čísle 032 6566 260.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 665, 6566 260

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prízemí, číslo dverí 2, 5.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

SVaLZ pracovisko fyzioterapeutov:
ku konziliárnej ambulancii lekárov FRO (č.4)

Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy pri všetkých poruchách pohybového systému u pacientov hospitalizovaných na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice. Aplikácia vybraných druhov fyzikálnej liečby. Komplexná prevencia a edukácia.

Pozn.: Fyzioterapeuti ambulantnej, lôžkovej a konziliárnej časti sa striedajú na jednotlivých úsekoch v pravidelných štvrťročných intervaloch.

Menný zoznam fyzioterapeutov:

1. Bc. Balajová Beáta
2. Bc. Bujnová Adela
3. Bc. Habšuda Miroslav
4. Mgr.Hanáčková Monika
5. Mgr. Hlávková Andrea
6. Bc. Holbová Zuzana
7. Mgr. Jarábková Iveta
8. Bc. Jaslovský Michal
9. Bc. Kostelník René
10. Bc. Kovačiková Mária
11. Bc. Krajčovič Vratislav
12. Bc. Krupárová Slávka
13. Mgr. Lišková Ivana
14. Bc. Makvová Soňa
15. Bc. Pakoždyová Dominika
16. Mgr. Plevová Silvia
17. Putera Peter
18. Bc. Rapantová Marcela
19. Bc. Sonlajtnerová Petra
20. Bc. Šmehýl Marek
21. Bc. Šnoblová Iveta
22. Mgr. Uherková Terézia

 

Všetci pracovníci FRO si trvalým individuálnym štúdiom ako aj účasťou na odborných vzdelávacích aktivitách a klinických seminároch oddelenia  zvyšujú svoju kvalifikáciu tak, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na čo najvyššej úrovni s využitím najnovších poznatkov odboru , pričom mimoriadnu pozornosť venujeme efektívnej komunikácii s pacientom a príbuznými.

Lokalizácia:  všetky lôžkové oddelenia FN

 

Ambulantné pracoviská fyzioterapeutov:

TELOCVIČŇA
Vykonávajú sa špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy pri všetkých poruchách pohybového systému. Komplexná prevencia a edukácia.

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 416

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prízemí, číslo dverí 6.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

ELEKTROLIEČBA
Elektroliečba s aplikáciou širokej škály liečebných prúdov, magnetoterapia.

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 416

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prízemí, číslo dverí 3.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

DETSKÁ TELOCVIČŇA
Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy u detí s centrálnou koordinačnou poruchou,vrodených vývojových vád, pooperačných a poúrazových stavov detí, skolióz.

 

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na prvom poschodí, číslo dverí 10.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

FYZIKÁLNA TERAPIA
Fyzikálna terapia - aplikácia ultrazvuku, diatermie, svetloliečby

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 358

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na 1. poschodí, číslo dverí 7.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

LASEROTERAPIA A LYMFODRENÁŽ
Komplexná terapia lymfedému - manuálna, prístrojová lymfodrenáž, kompresívna liečba, LTV.

Kontaktné údaje:

Telefón: 032 6566 688

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na 1. poschodí, číslo dverí 8.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

MECHANOTERAPIA, TERMOTERAPIA, ELEKTROLIEČBA
Elektroliečba s aplikáciou vybraných liečebných prúdov, aplikácia teploliečby- parafín, solux, trakčná liečba - je vykonávaná fyzioterapeutom.

 

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:30
12:00 - 15:00

Lokalizácia: nachádza sa v budove FRO na 1. poschodí, číslo dverí 9.
Na mape areálu označené číslom 33: (mapa areálu).

 

 

 Ponuka nadštandardných služieb


Lôžkové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie ponúka v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb možnosť využitia nadštandardnej izby .

Izba disponuje samostatným sociálnym zariadením a balkónom. Súčasťou izby je moderný nábytok, LCD televízor, chladnička a Wifi pripojenie na internet. Poplatok za jednu noc v nadštandardnej izbe je 25 €/noc (viď aktuálny cenník platených služieb FN Trenčín).

hore ↑

FOTOGALÉRIA

hore ↑

 

Doplnkové informácie