Psychiatrická klinika

 

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM
FOTOGALÉRIA

 

 


CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Psychiatrická klinika poskytuje psychoterapeutickú (individuálnu, skupinovú a rodinnú) psychoterapiu, ergoterapiu, psychofarmakoterapiu a inú biologickú liečbu.

Všeobecné psychiatrické lôžkové oddelenie pre dospelých s celým spektrom psychických a psychosomatických ochorení.
Diagnostika a liečba v zmysle biopsychosociálneho modelu zdravia a choroby. Oddelenie poskytuje psychoterapeutickú (individuálnu, skupinovú a rodinnú) psychoterapiu, ergoterapiu, psychofarmakoterapiu a inú biologickú liečbu.
V organizačnej štruktúre chodu oddelenia sa výrazne uplatňujú princípy terapeutického spoločenstva (denné stretnutia personálu a pacientov za účelom diskutovania programu a riešenia problémov, akcent na utváranie priaznivej interpersonálnej atmosféry a korigujúcej emočnej skúsenosti).
Našou víziou je poskytovanie kvalitnej diagnostiky a komplexnej liečby z bio-psycho- sociálnych aspektov na úrovni súčasných overených poznatkov v našom odbore vo svete.

Veľká väčšina nášho lekársko-psychiatrického tímu má popri štandardnom tradičnom psychiatrickom vzdelaní a kvalifikácii aj vzdelanie často vo viacerých v zahraničí uznávaných psychoterapeutických metódach (Hlbinná/psychodynamická psychoterapia, Katatýmno-imaginatívna psychoterapia, koncentratívno-pohybová terapia, Kognitívno-behaviorálna terapia, Integratívna psychoterapia, Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Hypnoterapia, EMDR – Eye movement desensitization and reprocessing, Na mentalizovaní založená psychoterapia).

Spádové územie: okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a časť okresu Myjava.

 


 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
 
Prednosta a primár:
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 488
Fax: 032 6566 488
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Bohdana Bírešová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 129
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vedúca sestra:
Mgr. Zdenka Koprivňanská
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 637
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentačná sestra:
Mgr. Adriana Gregušová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 891

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová a konziliárna psychiatrická ambulancia:
Konziliárne služby pre celú Fakultnú nemocnicu Trenčín

Lekár: MUDr. Paulína Ayaziová
Ambulantná sestra: Martina Csizmaziová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 156

Sociálne sestry: PhDr. Ivana Ilavská, Mgr. Katarína Mažárová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 568, 6566 195

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na hospitalizáciu
 • príjem pacientov na hospitalizáciu
 • príjem akútnych pacientov, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu počas pracovnej doby
 • vyšetrenie pacientov odoslaných ambulantným lekárom
 • vyšetrenie ambulantných pacientov
 • zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia a kliniky nemocnice
 • preberanie pacientov privezených RZP, RLP

Ordinačné hodiny:

Ďeň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30


V čase ústavnej pohotovostnej služby (denne po 15:30 hod. a v sobotu a v nedeľu) sa platí poplatok 1,99 €.

Lokalizácia:  ambulancia sa nachádza v budove psychiatrie a neurológie v suteréne - vchod zo zadu budovy, na mape areálu č. 16 (mapa areálu).
 

Návštevné hodiny:

v pracovný deň: od 14:00 hod. do 20:00 hod.

cez víkend a vo sviatok: bez obmedzenia

 

Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí:
Lekár: MUDr. Michaela Bulková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 743
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií.
Na mape areálu č. 27 (mapa areálu).

Náplň práce:

 • prevencia u užívateľov psychoaktívnych látok orientovaná na zamedzenie krvou prenosných infekčných ochorení /HIV/ AIDS, hepatitídy/ a predchádzanie zdravotných a spoločenských následkov zneužívania.
 • špecializované odborné diagnostické vyšetrenie pacienta a stanovenie diagnózy, plán vyšetrení
 • psychoterapeutické výkony
 • liečba v špecializovanej ambulancii prebieha v štyroch navzájom sa nepodmieňujúcich etapách:
 1. detoxifikácia
 2. odvykacia liečba
 3. substitučná udržiavacia liečba
 4. doliečovanie
 • súdom nariadené ambulantné ochranne protialkoholické a protitoxikomanicke liečenia podľa určenia sudu pre spádovú oblasť Trenčín a okolie.
 • možnosť prednostného poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti- vid ordinačne hodiny
 • preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva / úhrada žiadateľom, aktuálna cena v ambulancii

Ordinačné hodiny:

Ďeň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30
Pondelok 7:00 - 11:00 pacienti v substitučnom režime
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Utorok 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
12:30 seminár lekárov na Psychiatrickej klinike
Streda 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Štvrtok 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Piatok 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov 
13:00 - 15:30 sociálne intervencie

Spádové územie: okres Trenčín a podľa potreby aj z ostatných okresov Trenčianskeho VÚC.

 

Denný psychiatrický stacionár:
Vedúci lekár stacionára: MUDr. Daniel Ralaus

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 168
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokalizácia: stacionár sa nachádza v budove FRO (ambulantná časť) na 2. poschodí.
Na mape areálu č. 34 (mapa areálu).

Ordinačné hodiny: denne 7:00 - 15:30 hod.

Úloha denného psychiatrického stacionára:

 • Intenzívna liečba duševných a psychosomatických porúch dospelých (s výnimkou akútnych organických) formou parciálnej hospitalizácie. Cez deň pacienti dochádzajú z domu na terapeutické programy, prespávajú doma.
 • Individuálna a /alebo skupinová psychoterapia, párová terapia, sociálna práca, ergoterapia, arteterapia, podľa individuálnej indikácie aj psychofarmakoterapia.
 • Psychiatrické vyšetrenia, najmä v súvislosti s plánovaním psychoterapie.
 • Psychoterapeutické programy využívajú integrovaný psychoterapeutický prístup založený na psychodynamickom základe, ale uplatňujú aj prístupy kognitívno– behaviorálnej terapie (napr. expozičný nácvik, asertívny tréning).
 • Nácvik relaxačných techník – autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia.
 • Špecializovaná psychoterapeutická liečba psychotraumaticky podmienených syndrómov (posttraumatická stresová porucha) vrátane spracúvania traumy pomocou očných pohybov - EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Z hlbinných/psychodynamických prístupov sa o.i. uplatňuje hlbinno – interakčný model skupinovej psychoterapie, na tému orientovaná interakcia, práca so snami, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, koncentratívna pohybová terapia.
 • Systemický prístup k párovým a rodinným problémom a konfliktom.


 


Špecifické programy sú vypracované pre pacientov:

 • S neurotickými, adaptačnými, psychosomatickými poruchami, vrátane porúch osobnosti. Po 6.-8. týždňoch intenzívneho terapeutického programu možnosť pokračujúceho doliečovania vo forme ambulantnej skupinovej alebo individuálnej psychoterapie.
 • Pre pacientov s depresívnou epizódou alebo recidivujúcou depresiou – interpersonálna psychoterapia, psychoedukácia a osvojovanie si nových kognitívnych a behaviorálnych stratégií za účelom redukcie symptómov, stabilizácie remisie a zníženia rizika relapsov.
 • Pre pacientov v postpsychotickom štádiu ochorenia z okruhu schizofrénie – psychoedukácia, podporná psychoterapia, psychoedukácia príbuzných.
 • Ergoterapeutický a podporne psychoterapeutický program pre pacientov s chronickými poruchami za účelom podpory, rozvinutia zdravého potenciálu a znižovania rizika relapsov.


 

hore ↑

 


SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM

Spánkové laboratórium vo FN Trenčín je celonočné polysomnografické vyšetrenie rozšírené o celonočný videozáznam infračervenou kamerou.

Polysomnografické vyšetrenie je diagnostická a diferenciálna diagnostika pri podozrení na:

 • Spánkové poruchy dýchania
 • Syndróm nepokojných nôh a periodické pohyby končatín
 • Excesívna denná spavosť bez jasnej príčiny
 • Na objektivizáciu štruktúry spánku pri podozrení na pseudoinsomniu, hypersomniu, vo vybraných prípadoch pri insomnii, parasomniách, organickom poškodení mozgu a psychických poruchách, ak vyšetrenie indikoval ošetrujúci neurológ alebo psychiater
 • Určenie manuálnej alebo automatickej titrácie tlaku neinvazívnej pretlakovej ventilácie
 • Kontrolu dynamiky ( spontánnej či vplyvom liečby) predtým diagnostikovaných chorôb a syndrómov

Spánkové laboratórium FN Trenčín sa nachádza v budove číslo 27 (bývalé TAPCH) na 1 poschodí. Mimo Psychiatrickej kliniky aj oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb.
Termín vyšetrenia sa objednáva vopred na na tel.č. 032/6566488 v čase od 6,00 do 14,30 hod.
Pracovisko pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sa nachádza ambulantný a monitorovací úsek. V druhej časti sa nachádzajú 2 spálne pre pacientov (každá pre 1 pacienta ), v ktorých sú umiestnené polysomnografické systémy ALICE 6.

Pred polysomnografickým vyšetrením je potrebné komplexné vyšetrenie na odporučenie z odborných ambulancií (ORL, interné, kardiologické, pľúcne, neurologické alebo psychiatrické).
Polysomnografické vyšetrenie a titrácie sa vykonávajú v pracovné dni počas noci od 18,00 do 6,00 hod. Na základe objednania na presný dátum. 

Lekári: 
MUDr. Moťovský Branislav PhD.  
MUDr. Kaliská Tatiana 
MUDr. Nováček František 

Spánkové laborantky :
Mgr. Gregušová Adriana
Mgr. Gajdošová Monika
Bc. Fonosová Ľuba
Bc. Balážová Veronika

 

hore ↑

FOTOGALÉRIA

hore ↑

Doplnkové informácie