Odd­e­le­nie tuberkulózy a pľúc­nych chorôb

CHARAK­TER­IS­TIKA A ZAM­ERANIE PRA­CO­VISKA
PER­SON­ÁLNE OBSADE­NIE A KON­TAKTY
OŠETROVA­CIE JED­NOTKY
ODBORNÉ AMBU­LAN­CIE A PRA­CO­VISKÁ

CHARAK­TER­IS­TIKA A ZAM­ERANIE PRACOVISKA

Odd­e­le­nie tuberkulózy a pľúc­nych chorôb, skrátene TaPCH, posky­tuje diag­nos­tiku a liečbu tuberkulózy a netu­berkulóznych akút­nych alebo chron­ick­ých ochorení res­pi­račného sys­tému, t.j. dýchacích ciest a pľúc pre dospelých pacien­tov.
Dôleži­tou súčasťou liečeb­ného pro­cesu je inhalačná liečba.

PER­SON­ÁLNE OBSADE­NIE A KONTAKTY

Primár odd­e­le­nia:
MUDr. Miroslava Gogorová

Kon­tak­tné údaje:
Tele­fón: 032 6566 412, 6566 472
E-​mail: This e-​mail address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Zás­tupca primára:
MUDr. Hed­viga Šrámková

Kon­tak­tné údaje:
Tele­fón: 032 6566 412, 6566 472
E-​mail: This e-​mail address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.


Vedúca ses­tra:
Mgr. Ľuba Kapusnicova

Kon­tak­tné údaje:
Tele­fón: 032 6566 651
E-​mail: This e-​mail address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

hore ↑

OŠETROVA­CIE JEDNOTKY

Lôžkové odd­e­le­nie:
Lôžkové odd­e­le­nie TaPCH pre ženy aj mužov má 8 izieb s celkovým poč­tom 20 lôžok.

Návštevné hodiny sú v súlade s návštevnými hod­i­nami plat­nými v celej FN. Vzhľadom na infekčnosť prostre­dia majú v rámci návštev prístup na odd­e­le­nie len deti staršie ako 15 rokov.
Infor­má­cie o zdravot­nom stave pacienta podáva ošetru­júci lekár najbližším príbuzným alebo osobám, ktorých určí pacient, v pra­covné dni okrem soboty, nedele a svi­atkov medzi 14,0015,00 hodi­nou popoludní.
Infor­má­cie po tele­fóne sú možné až po pre­došlom vzájom­nom osob­nom dohovore medzi ošetru­júcim lekárom a príbuznými.

hore ↑

ODBORNÉ AMBU­LAN­CIE A PRACOVISKÁ

Pľúcna ambu­lan­cia:
Polik­lin­ická ambu­lan­cia pre ambu­lant­ných pacien­tov odosielaných obvod­ným lekárom na odborné vyše­tre­nie, pre pacien­tov dis­pen­zari­zo­vaných pre ochore­nia dýchacích ciest a pľúc.

Paci­enti v akút­nom zdravot­nom stave sú na ambu­lan­ciách vybavo­vaní bez čase­niek, bez objed­ná­va­nia, v ten istý deň. Ostatní paci­enti môžu byť po rozhod­nutí lekára objed­naní na ďalší deň.

V prí­pade odberu krvi na CITO vyše­tre­nia čakajú na výsle­dok týchto vyše­trení, aby mohol byť kom­plexne zhod­notený ich aktuálny zdravotný stav a doporučená adekvátna liečba.

Lekár: MUDr. Ľubica Bevilaquová
Ses­tra: Ivana Mydlíková

Ordi­načné hodiny:

Deň Ordi­načné hodiny Pred­nos­tné poskyt­nu­tie
amb. zdrav. starostlivosti
Pon­de­lok 7:0015:30
Utorok 7:0015:30 10:0011:00
13:0014:00
Streda 7:0015:30 10:0011:00
13:0014:00
Štvr­tok 7:0015:30 10:0011:00
13:0014:00
Pia­tok 7:0015:30 10:0011:00
13:0014:00

Kon­tak­tné údaje:
Tele­fón: 032 6566 753, 6566 573

Lokalizá­cia: pavilón geri­atrie a pľúc­neho odd­e­le­nia na prízemí.
Na mape areálu označené čís­lom 24: (mapa areálu).

Bron­choskopické pra­co­visko:
posky­tuje v indiko­vaných prí­padoch špe­cial­i­zo­vané vyše­tre­nie priedušiek u hos­pi­tal­i­zo­vaných aj ambu­lant­ných pacien­tov. Vyše­tre­nie vykonáva vyškolený tím lekárov a ses­tier. Pra­co­visko je lokali­zo­vané na prízemí v budove lôžkového odd­e­le­nia TaPCH.

Lekári: MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. Fran­tišek Nováček

Ordi­načné hodiny:

Utorok 7: 0014:00
Streda 7: 0014:00
Piatok 7: 0014:00

V akut­nych prí­padoch po konzultá­cií s lekárom odd­e­le­nia TaPCH na tele­fón­nom čísle: 032 6566 472.

Lokalizá­cia: pavilón geri­atrie a pľúc­neho odd­e­le­nia na prízemí.
Na mape areálu označené čís­lom 24: (mapa areálu).


Príj­mová a konzil­iárna ambu­lan­cia:
Lekár: MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. Dáša Mikušová, MUDr. Fran­tišek Nováček, MUDr. Hed­viga Šramková, MUDr. Andrea Zigová
Ses­tra: Daniela Urdová, dipl.s.

Kon­tak­tné údaje:
Tele­fón: 032 6566 472, 6566 386

Ordi­načné hodiny:
Pon­de­lok — pia­tok od 11:00 do 15:30 hod.

Lokalizá­cia: ambu­lan­cia sa nachádza v pavilóne geri­atrick­ého a pľúc­neho odd­e­le­nia na prízemí.
Na mape areálu označené čís­lom 24: (mapa areálu).

hore ↑

Doplnkové informácie