Posky­to­vanie infor­má­cií

Dňa 1. januára 2001 nadobu­dol účin­nosť zákon č. 2112000 Z.z. o slo­bod­nom prís­tupe k infor­má­ciám ( ďalej „ zákon o slo­bode infor­má­cií “).
Fakultná nemoc­nica Trenčín bola zri­adená Min­is­ter­stvom zdravot­níctva SR ako príspevková orga­nizá­cia, a teda je povin­nou osobou v zmysle ustanove­nia § 2 ods.2 zákona o slo­bode infor­má­cií.
Právo na prístup k infor­má­ciám má každý. Infor­má­cie sa sprís­tupňujú bez preukáza­nia právneho alebo iného dôvodu alebo záu­jmu, pre ktorý sa infor­má­cia požaduje.

Žia­dosť o sprís­tup­ne­nie infor­má­cie možno podať:

  • osobne: na sekre­tar­iáte ria­diteľa FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
  • tele­fon­icky: 032/​6566250, Fax: 032/​6520104, v prac. dňoch v čase od 7:0015:30 hod
  • písomne: na adrese: FN Trenčín, sekre­tar­iát ria­diteľa, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
  • e-​mailom: This e-​mail address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Zo žia­dosti musí byť zrejmé:

  • komu je určená
  • kto ju podáva — meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žia­dateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých infor­má­cií sa týka
  • aký spô­sob sprís­tup­ne­nia infor­má­cie žia­dateľ navrhuje (ak nemožno infor­má­ciu sprís­tup­niť navrho­vaným spô­sobom, dohodne FN Trenčín so žia­dateľom iný spô­sob sprís­tup­ne­nia informácie

Vybave­nie žia­dosti:
Po obdržaní žia­dosti FN Trenčín túto zae­v­iduje pod poradovým čís­lom. Na žia­dosť žia­dateľa FN Trenčín písomne potvrdí podanie žia­dosti a oznámi pred­pok­ladanú výšku úhrady za sprís­tup­ne­nie informácie.

Ak žia­dosť neob­sahuje zákonom stanovené náleži­tosti, FN Trenčín vyzve žia­dateľa, aby neú­plnú žia­dosť v stanovenej lehote doplnil. Zároveň poučí žia­dateľa aj o tom, ako treba doplne­nie uro­biť. Ak napriek výzve žia­dateľ žia­dosť nedo­plní a infor­má­ciu nemožno pre tento nedosta­tok sprís­tup­niť, FN Trenčín žia­dosť odloží.

Ak FN Trenčín disponuje požadovanou infor­má­ciou, vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote 8 pra­cov­ných dní odo dňa poda­nia žia­dosti. Zo závažných dôvodov uve­dených v zákone možno lehotu predĺžiť o ďalších 8 pra­cov­ných dní.
Predĺže­nie lehoty sa bezod­kladne oznámi žia­dateľovi.
Ak FN Trenčín nedisponuje požadovanými infor­má­ci­ami a má vedo­mosť, ktorá povinná osoba nimi disponuje, postúpi žia­dosť do piatich dní odo dňa doruče­nia žia­dosti povin­nej osobe, ktorá má požadované infor­má­cie k dis­pozícii, inak žia­dosť odmietne rozhod­nutím.
Ak je pred­me­tom žia­dosti získanie infor­má­cií, ktoré už boli zvere­j­nené, FN Trenčín môže bez zby­točného odkladu, naj­neskôr však do piatich dní od poda­nia žia­dosti, namiesto sprís­tup­ne­nia infor­má­cií žia­dateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zvere­jnenej infor­má­cie.
FN Trenčín odmietne poskyt­nu­tie infor­má­cií, ktorými disponuje a sú obmedzené ustanove­ni­ami § 8 — § 11 zákona o slo­bode informácií.

Opravné prostriedky:
Proti rozhod­nu­tiu FN Trenčín o odmiet­nutí požadovanej infor­má­cie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doruče­nia rozhod­nu­tia alebo márneho uplynu­tia lehoty na rozhod­nu­tie o žia­dosti. Odvolanie možno podať písom­nou for­mou na sekre­tar­iáte ria­diteľa FN Trenčín alebo poštou.

Sad­zob­ník poplatkov:
FN Trenčín môže pod­mieniť vydanie infor­má­cie zaplatením úhrady peňažných nák­ladov podľa vykoná­va­cieho pred­pisu vydaného Min­is­ter­stvom finan­cií SR vyhl.č. 4812000 Z.z. a sad­zob­níka poplatkov.
Sad­zob­ník úhrad nák­ladov za sprís­tup­ne­nie infor­má­cií vo FN Trenčín je zvere­j­nený na web stránke www​.fntn​.sk.
Infor­má­cie zasielané e-​mailom, faxom a tele­fon­icky sú posky­to­vané bezplatne.

Popla­tok za poskyt­nu­tie infor­má­cií je možné uhradiť v pok­ladni FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 13,30 hod, poš­tovou poukážkou, resp. bezho­tovost­ným pre­vodom na bankové spo­je­nie: Štátna pok­lad­nica 7000280438/​8180, vari­abilný sym­bol: VS 211.