Verejné obstarávanie

27.12.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je výber koncesionára na modernizáciu a prevádzkovanie tepelno-technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla, s cieľom čo najvyššieho zefektívnenia dodávky tepla do stavebných objektov Fakultnej nemocnice Trenčín.
Lehota na predkladanie návrhov: do 14.02.2019 do 10:00 hod.

Priložené dokumenty:

Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 1:

Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 2:

  1. Oznámenie verejného obstarávateľa o úpravách koncesnej dokumentácie a o vykonaní Redakčnej opravy
  2. Úprava koncesnej dokumentácie č. 2
  3. Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení koncesnej dokumentácie č. 3 a o doplnení koncesnej dokumentácie
  4. Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 4
  5. Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 5

 

 

27.10.2017

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne. Lehota na predkladanie návrhov do 18.12.2017 do 12:00 hod.  

 

16.10.2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia návrhov a poradie uchádzačov.

 

Profil verejného obstarávateľa
Fakultná nemocnica Trenčín je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov:

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca:  Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ, JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ 
Kontaktné osoby:

Oddelenie centrálneho nákupu a verejného obstarávania

Mária Mareková, 032 6566 838, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bc. Michal Plesník, 032 6566 838, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


9.10.2018
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „ Stavebný dozor na predmet zákazky - Modernizácia FN Trenčín, Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem “.

Lehota na predloženie ponuky: do 17.10.2018, 13:00 hod.


 

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú zákazky:

  1. nadlimitné zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk
  2. podlimitné zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk
  3. podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby bežne dostupné  na trhu podľa § 109 – 112 zákona o verejnom obstarávaní
  4. zákazky z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

 

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 2. štvrťrok 2015 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 1. štvrťrok 2015 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 4. štvrťrok 2014 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 3. štvrťrok 2014 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 2. štvrťrok 2014 (.pdf)

Súhrnná správa - zákazky § 9 ods. 9: 1. štvrťrok 2014 (.pdf)

 

Doplnkové informácie