Nové vyšetrenia OKBaH FNTN

NT – pro BNP

Neurohormón BNP (B-type, brain natriuretic peptide) sa tvorí v srdcových komorách najmä pri tlakovom a objemovom preťažení myokardu v podobe prekurzorovej molekuly proBNP. Po jeho enzymatickom štiepení sa do cirkulácie uvoľňuje aktívny hormón BNP a biologicky neaktívny N-terminálny fragment BNP (NT-proBNP), ktorého biologicky polčas je v porovnaní s BNP dlhší - 60 – 120 min. Vďaka lepšej stabilite je NT-pro BNP vhodnejším diagnostickým markerom srdcového zlyhania.

U zdravých jedincov sú koncentrácie BNP a NT-proBNP približne rovnaké. Pacienti so srdcovým zlyhaním majú hladiny NT-proBNP 2 až 10-krát vyššie než hladiny BNP. Výhodami stanovenia NT-proBNP v porovnaní s BNP sú dlhší biologický polčas a vyššia stabilita, preto odobraná vzorka krvi nevyžaduje okamžité stanovenie alebo hlboké zmrazenie. Renálna insuficiencia na druhej strane ovplyvňuje hodnoty BNP menej než hodnoty jeho N-terminálneho-proBNP.

U zdravých jedincov sú koncentrácie BNP a NT-proBNP približne rovnaké. Pacienti so srdcovým zlyhaním majú hladiny NT-proBNP 2 až 10-krát vyššie než hladiny BNP. Výhodami stanovenia NT-proBNP v porovnaní s BNP sú dlhší biologický polčas a vyššia stabilita, preto odobraná vzorka krvi nevyžaduje okamžité stanovenie alebo hlboké zmrazenie. Renálna insuficiencia na druhej strane ovplyvňuje hodnoty BNP menej než hodnoty jeho N-terminálneho-proBNP.

Hladiny NT-proBNP stúpajú so závažnosťou ochorenia podľa klasifikácie NYHA a môžu byť zvýšené u pacientov s miernym zlyhanim srdca (NYHA triedy I a II).

 

Možné indikácie vyšetrenia:

Diferenciálna diagnostika dušnosti -kardiálna versus nekardiálna etiológia (vysoká negatívna prediktívna hodnota).

Stratifikácia rizika u pacientov so srdcovým zlyhávaním, ICHS (akútne i chronické formy), pľúcna embolizácia.

Včasná diagnostika kardiotoxicity liečív (vysokodávkovaná chemoterapia, protilátky proti HER 2 receptoru).

Monitorovanie efektu liečby srdcového zlyhávania.

Dlhodobé sledovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (pacienti so srdcovými chybami, po transplantácii pľúc).

Zdravotné poisťovne VšZP a Union hradia vyšetrenie NT-proBNP s periodicitou 1 týždeň pri uvedení správnej diagnózy.

 

Odber: sérum ( ako na bežnú biochémiu )

Referenčné hodnoty: 0 – 75 rokov < 125 ng/l 75-99 rokov < 450 ng/l

 

Estriol (s-uESTRIOL)

Počas gravidity vzniká estriol z prekurzoru DHEA, syntetizovaného nadobličkami plodu po transformácii v pečeni plodu a placente. Voľný, nekonjugovaný estriol potom prestupuje do krného obehu matky. Voľný estriol je markerom druhého trimestru v multiparametrovom prenatálnom skríningu. Nízke hodnoty alebo ich náhly pokles signalizujú fetálny distres a odrážajú zhoršenú funkciu fetoplacentárnej jednotky. V gravidite s plodom, postihnutým chromozómovou aberáciou býva hodnota estriolu v sére nižšia. 15.03.2012

Diaminooxidáza (DAO)

Histamín je dôležitým mediátorom pri alergických stavoch, ako je senná nádcha a bronchiálna astma. Okrem toho je histamín spúšťačom urtikárie a má dôležitú úlohu pri liekových alergiách a inkompatibilitách. Nadbytok histamínu pri histamínovej intolerancii ( HIT ) spôsobuje rôzne problémy ako sú bolesti hlavy, nádcha, dýchacie ťažkosti, tachykardia, extrasystoly, GIT príznaky, opuchy viečok a urtikariálne exantémy. Produkovaný histamín sa ukladá v krvných ( bazofily, mastocyty ) a tkanivových bunkách a je pripravený na okamžité uvoľnenie. Okrem toho sa histamín môže dostať do organizmu zvonku vdýchnutím alebo orálnou cestou požitím jedál obsahujúcich histamín alebo iné biogénne amíny. Enterocyty tenkého čreva, pečeň, obličky a leukocyty produkujú enzým diamínooxidáza (DAO), ktorý dokáže odbúrať histamín. V gravidite sa DAO tvorí aj v placente, preto majú gravidné ženy vyššie hodnoty DAO v krvi. Stanovenie DAO preto nemožno použiť na zistenie HIT v gravidite. Histamínová intolerancia vzniká pri nerovnováhe medzi histamínom a DAO. Ide skôr o získané ochorenie ako vrodený stav. Príčinou HIT môžu byť aj lieky, inhibujúce DAO, alkohol a niektoré biogénne amíny. Pre diagnózu HIT je signifikantná nízka aktivita DAO. Normálna aktivita DAO pri súčasne zvýšenej hladine histamínu ( napr. pri anafylaktickom šoku ) nevylučuje prítomnosť HIT. 15.03.2012

Adrenokortikotropný hormón (p-ACTH)

Podmienky odberu a transportu: Odber do predchladených skúmaviek K2,K3EDTA so silikonizovaným povrchom. Ineď doručiť na ľade do laboratória. V laboratóriu ihneď scentrifugovať v predchladenej centrifúge , plazmu zmraziť a v zmrazenom stave doručiť do laboratória, vykonávajúceho analýzu. Pri nemožnosti dodržania predanalytických požiadaviek ( teplota, čas ) po telefonickom dohovore kl. 262 (0326566 262) RNDr. Zuzana Oravcová za naše oddelenie zabezpečí odber a spracovanie vzroky krvi vo FN Trenčín. Pri teplote 22º C je parameter stabilný 2 hod. Pri -20º C je stabilita parametru 4 týždne. 15.03.2012

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631