Vyšetrenia OKBaH FNTN zavedené v r. 2010

Chromogranín A (CgA)

CgA je kyslý proteín , vyskytujúci sa v normálnych a neoplastických neuroendokrinných tkanivách. Funkciou CgA je účasť na mnohých intra a extracelulárnych procesoch, predovšetkým na úrovni regulácie ukladania a sekrécie niektorých hormónov a peptidov v bunke. Na úrovni extracelulárnej pravdepodobne pôsobí ako prohormón a zúčast\uje sa na procesoch spojených s bunkovou adhéziou a reguláciou vývoja neuroendokrinného tkaniva.

Klinické využitie stanovenia CgA v sére u chorých s neuroendokrinnými malignitami:

 • karcinoid
 • feochromocytóm (senzitivita 83%, špecifickosť 96%)
 • neuroendokrinný typ karcinómu prostaty, ktorý neprodukuje PSA a zle reaguje na androgénnu depriváciu
 • gastroendopankreatické neuroendokrinné tumory
 • dedičné mnohopočetné endokrinné metaplázie typu I (MEN I)
 • detské neuroblastómy

Príčiny falošnej pozitivity:

 • poruchy funkcie obličiek
 • ochorenia pečene
 • liečba kortikoidmi a inhibítormi protónovej pumpy

 

Podtriedy IgG

Ľudský IgG tvoria 4 podtriedy: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 Rozdiely medzi IgG podtriedami sa odrážajú v niektorých biologických funkciách:

 • rozpoznávanie antigénu
 • aktivácia komplementu
 • väzba na receptory povrchu bunky

Abnormality v sérových hladinách jednotlivých podtried IgG sa môžu vyskytovať pri rôznych chorobných stavoch:

 • selektívny deficit IgG podtriedy pri zvýšenej náchylnosti k vírusovým alebo baktériovým infekciám
 • nízke hladiny IgG2 alebo IgG3 u pacientov s častými infekciami horných a dolných dýchacích ciest
 • nízka hladina IgG4 v sére pri častých sinopulmonálnych infekciách

Abnormality sérových koncentrácií podtried IgG sa zistili aj pri autoimunitných ochoreniach, neurologických poruchách a pri HIV infekcii.

 

Tumor marker HE 4

HE 4 (humánny epididymálny proteín) sa tvorí u pacientiek s karcinómom ovária s 67% senzitivitou pri 96% špecificite. HE 4 v spojení s onkomarkerom CA 125 dosahuje senzitivitu 76% pri 95% špecificite . Za účelom zdokonalenia hodnotenia odhadu rizika zhubného ochorenia, (epitelového karcinómu) ovárií sa používa algoritmus kombinácie HE 4 s CA125 ako index ROMA.

Vzostup hodnôt HE 4 možno využiť k sledovaniu priebehu ochorenia , hodnoteniu progresie a jeho návratu a k sledovaniu účinnosti terapie pacientiek s epitelovým karcinómom ovária. Tumor marker HE 4 je vhodný aj pre sledovanie pacientiek s karcinómom endometria.

 

Celková aktivita komplementového systému CH50 (klasická cesta)

Kaskáda proteínov komplementu má dôležitú úlohu v systéme imunitnej obrany organizmu. Aktivita komplementu je priamym indikátorom abnormalít komplementového systému a koreluje so štádiom SLE, RA, vaskulitídy spojenej s kryoglobulinémiou, niektorými formami nefritíd a hereditárnymi deficienciami komplementového systému.

Znížená aktivita CH50 býva pri infekciách a autoimunitných ochoreniach, spôsobených fixáciou a spotrebou komplementu.

 

Interleukín IL- 6

Interleukín (IL-6) je pleiotropný cytokín so širokým spektrom funkcií. Vykazuje aktivitu v B-bunkách , T- bunkách, krvotvorných kmeňotvorných bunkách, endotelových bunkách, hepatocytoch a mozgových bunkách. Okamžitú tvorbu IL-6 vyvolávajú akútne zápalové reakcie spojené s poranením, úrazom, stresom, infekciou, klinickou smrťou, neopláziou a ďalšími vážnymi stavmi.

Koncentrácie IL-6 u pacientov s traumou môžu predpovedať neskoršie komplikácie z ďalšieho chirurgického stresu alebo indikovať iné poranenia a komplikácie. Opakované stanovenia sú užitočné pri hodnotení závažnosti SIRS, sepsy, septického šoku a pre stanovenie prognózy pacientov s týmito stavmi. IL-6 je užitočný ako skorý varovný marker pre detekciu neonatálnej sepsy. IL-6 sa uplatňuje aj pri chronických zápaloch, napr. pri RA, autoimunitných ochoreniach, neurologických ochoreniach, zhubných nádoroch, myelómoch, gestačných problémoch a pri ischemickej chorobe srdca.

 

Inzulínu podobný rastový faktor (IGF- I)

IGF - I je ukazovateľom získaného (úrazy, nádory CNS), vrodeného deficitu alebo nadbytku rastového hormónu u detí aj dospelých. Stanovenie IGF-I je užitočné pre diagnózu porúch rastu, monitorovanie terapie rastovým hormónom a liečby pacientov s agromegáliou.

 

Kalcitonín (CT, Kalcit.)

Kalcitonín je vhodný na diagnostiku a monitorovanie medulárneho ca štítnej žľazy.
Podmienky odberu a transportu: Vzorku zrazenej krvi okamžite scentrifugovať. Sérum zmraziť a transportovať na ľade.

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631