O nemoc­nici

Fakultná nemoc­nica Trenčín bola zri­adená Zri­aďo­va­cou listi­nou Min­is­ter­stva zdravot­níctva SR č. 1970/​1991-​A/​VIII-​1 zo dňa 14. 6. 1991 ako Nemoc­nica s polik­linikou Trenčín a Rozhod­nutím Min­is­ter­stva zdravot­níctva SR č. 163962/​2006-​SP zo dňa 23.5.2006 bola pre­men­o­vaná na Fakultnú nemon­icu Trenčín. V his­torick­ých záz­namoch sa nemoc­nica spomína už v roku 1849, kedy bola založená župná nemoc­nica, neskôr povýšená na vere­jnú nemocnicu.

V súčas­nosti má Fakultná nemoc­nica Trenčín 17 lôžkových odd­e­lení, 21 pra­cov­ísk spoločných vyšetrovacích a liečeb­ných zložiek, 17 príj­mových ambu­lan­cií, 45 samostat­ných odborných ambu­lan­cií a ďalšie odborné ambu­lan­cie, ktoré sú súčasťou oddelení.

altHlav­nou úlo­hou Fakult­nej nemoc­nice Trenčín je posky­to­vanie kom­plexnej a kval­it­nej liečebno – pre­ven­tívnej starostlivosti pre všetkých pacien­tov Trenčianskeho kraja.

V Trenčian­skom kraji je Fakultná nemoc­nica Trenčín tzv. „kon­covým“ zdravot­níckym zari­adením s kon­cen­trá­ciou klin­icky najťažších a finančne najnáročne­jších pacien­tov.

Fakultná nemoc­nica na zák­lade zmluvy s Trenčian­skou uni­verz­i­tou A. Dubčeka a SZŠ v Trenčíne posky­tuje možnosť prak­tickej výučby štu­den­tom zdravot­níctva v odbore ošetrovateľstvo, fyzioter­apia a lab­o­ratórne vyšetrova­cie metódy na svo­jich odd­e­le­ni­ach a klinikách.

Fakultná nemoc­nica Trenčín zaviedla a aplikuje sys­tém man­ažérstva kval­ity podľa normy ISO EN 9001:2009.

alt

Doplnkové informácie