Oznámenie o vyhlásenej elektronickej aukcii

Fakultná nemocnica Trenčín ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyhlasuje elektronickú aukciu na odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín, vedeného na LV č. 814, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to:

- pozemku: parcela registra „C“, parc. č. 746/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 509 m2.

Predmetný nehnuteľný majetok štátu správcovi neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Viac informácií na
https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/ponuka-c-32018-oznamenie-o-vyhlaseni-elekronickej-aukcie-pozemok-parc-c-74622

Uzatvorenie ambulancie hĺbkovej RTG terapie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 2. mája 2018 do 2. septembra 2018, bude z prevádzkových dôvodov nenádorové ožarovanie pacientov a ambulancia hĺbkovej RTG terapie uzatvorená. Elektronické ani telefonické objednávanie pacientov v tomto čase nebude možné. Ožarovanie onkologických pacientov (pacienti so zhubnými nádormi) funguje v nezmenenom režime.

Kontakty na objednávanie RTG terapie (nenádorovej RTG terapie napr. kostných výrastkov) v iných zdravotníckych zariadeniach:

Žilina  tel.: 041 511 06 40   od 13:30 do 14:00
Ružomberok     tel.: 044 438 22 38  do 14:30
Bratislava  tel.: 02 322 49 300
Nitra  tel.: 037 654 54 75

Doplnkové informácie