Ďakujeme Lige proti rakovine

21.09.2016

Aj v tomto roku si dovoľujeme srdečne poďakovať Občianskemu združeniu Liga proti rakovine za skvalitnenie starostlivosti o onkologického pacienta, zakúpením aplikátorov na brachyterapiu -  ožarovanie otvorenými žiaričmi vkladanými do tkaniva pacienta, ktorá sa na onkologickom oddelení využíva hlavne v liečbe gynekologických malignít, v liečbe vybraných karcinómov rekta a anu a kožných nádorov. Vďaka aplikátorom sa nám rozšírili možnosti liečby  pacientok na onkologickom oddelení, kedy  použitím selektívneho tienenia sa značne zredukuje  toxicita ožarovania.

Zrušenie výberového konania

12.08.2016

Fakultná nemocnica Trenčín, so sídlom Legionárska 28, 911 71 Trenčín

ako vyhlasovateľ výberového konania na obsadenie funkcie „primár Oddelenia úrazovej chirurgie a ortopédie Fakultnej nemocnice Trenčín,

ZRUŠUJE v súvislosti s dočasným pozastavením zlúčenia oddelenia úrazovej chirurgie a oddelenia ortopédie,

vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie „primár Oddelenia úrazovej chirurgie a ortopédie Fakultnej nemocnice Trenčín“ vyhlásené dňa 20.07.2016.

Doplnkové informácie