Zmena v systéme prihlasovania osôb do zoznamu náhradníkov na očkovanie vo FN TN

Do zoznamu náhradníkov na očkovanie v našej nemocnici sa môžu nahlasovať osoby prostredníctvom:

Formulár - dočasne zastavený !

 

!!Do zoznamu náhradníkov sa v zmysle platnej vyhlášky MZSR č. 93/2021Z.z. môže nahlásiť osoba
vo veku nad 65 rokov resp. osoba trpiaca niektorým z ochorení uvedenými vo vyhláške :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/93/20210227?fbclid=IwAR3f39vnJxEoc3jLmGIMm1obypDgVGpAOSOgjd7YvBHHFdyo4uVb3I40vaM

 

Tlačivá potrebné na vakcináciu:

Anamnestický dotazník

Informovaný súhlas

 

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631