Odborné ambulancie a pracoviská

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje v súlade so zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára.

Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje
• na poskytnutie ambulantnej špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti,
• na poskytnutie špecializovanej lekárskej zdravotnej starostlivosti,
• na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
• na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
• do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
• v prípade dispenzarizácie,
• v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať:

  • osobne pri návšteve príslušnej ambulancie
  • telefonicky na telefónnom čísle príslušnej ambulancie
  • elektronicky na anestéziologickú ambulanciu a na ambulanciu hĺbkovej RTG terapie https://www.fntn.sk/online_objednavanie/


ZOZNAM AMBULANCIÍ A PRACOVÍSK:

Chirurgická klinika:

Gynekologicko - pôrodnícka klinika:

Očná klinika:

ORL klinika:

Klinika pediatrie a neonatológie:

Psychiatrická klinika:

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie:

Lôžkové FRO:

Ambulantné FRO:

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých:

Interné oddelenie:

Infekčné oddelenie:

Neurologické oddelenie:

Dermatovenerologická (kožná) ambulancia:

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny:

Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb:

Onkologické oddelenie:

Oddelenie úrazovej chirurgie:

Ortopedická klinika:

Urologické oddelenie:

Oddelenie lekárskej genetiky:

Hematologická ambulancia:

Kardiologická ambulancia:

Angiologická ambulancia:

 


 

 

   
   

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631