Informácie pre pozostalých

je nám veľmi ľúto, že ste stratili svojho blízkeho a prosím prijmite i touto cestou náš prejav úprimnej sústrasti. 

V snahe pomôcť Vám pri zariaďovaní náležitostí spojených s úmrtím, sme pre Vás pripravili písomný návod, čo všetko a kde musíte zariadiť:

l) príslušná klinika/oddelenie, kde došlo k úmrtiu:

 • tu sú Vám podané resp. boli podané informácie o priebehu ochorenia a úmrtí Vám blízkeho človeka
 • sestrou sú Vám odovzdané oproti podpisu doklady, osobné veci a cennosti po zomrelom po overení Vašej totožnosti z občianskeho preukazu a zaznamenaní príbuzenského vzťahu; cennosti, ktoré sa nedali odstrániť z tela zomrelého, Vám budú odovzdané príslušným zamestnancom taktiež oproti podpisu a overení Vašej totožnosti na pracovisku výdaja mŕtvych tiel.
 • ošetrujúci lekár Vám odovzdá tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ v počte 3 ks, ktoré je potrebné odniesť na matriku v mieste úmrtia

2) matrika MsÚ Trenčín (vzhľadom k tomu, že k úmrtiu došlo v meste Trenčín)

 • tu odovzdáte zdravotníckym zariadením vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ a občiansky preukaz mŕtveho,
 • na základe týchto dokladov Vám matrika vystaví :
  • „Úmrtný list“ v príslušných exemplároch - potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu mŕtveho
  • doklad na uplatnenie si príspevku na pohreb pre úrad práce – odbor sociálnych vecí - a rodiny
 • zabezpečí
  •  nahlásenie úmrtia na Sociálnej poisťovni a na notárstve ohľadom dedičského konania

3) pohrebná služba

 • s úmrtným listom pôjdete na Vami vybranú pohrebnú službu, kde si vybavíte všetky náležitosti spojené s prevozom tela mŕtveho z nemocnice, jeho oblečením a úpravou, pochovaním, rozlúčkou
 • vystaví Vám potvrdenie o vybavovaní a zúčastnení sa na pohrebe pre rodinných príslušníkov za účelom ospravedlnenia neprítomnosti v práci
 • platba za pohrebné služby sa realizuje pri objednávke

4) zdravotná poisťovňa

 • na príslušnej pobočke odovzdáte preukaz poistenca zomrelého do 8 dní odo dňa úmrtia.

Vieme, že toto obdobie nebude pre Vás ľahké. Pokiaľ budete potrebovať ďalšie informácie alebo pomoc, môžete sa obrátiť na staničnú sestru kliniky/oddelenia, kde Váš príbuzný zomrel, alebo na námestníčku riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť (č. tel. 032/6566 556). Pomôžu Vám vyriešiť problém, prípadne zabezpečia kontakt s kompetentnou osobou.

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631