Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Etická komisia

 

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE PRI FN TRENČÍN

 

Čl. 1 Poslanie a náplň činnosti Etickej komisie
 1. Etická komisia je poradným orgánom riaditeľa zdravotníckeho zariadenia pri rozhodovaní o etických aspektoch zdravotníckej starostlivosti a biomedicínskeho výskumu.
 2. Členov etickej komisie menuje riaditeľ organizácie. Počet členov je nepárny. Členmi etickej komisie sú zdravotnícki pracovníci (lekári, farmaceut, zdravotná sestra s vyššou kvalifikáciou, psychológ, prípadne ďalší odborní pracovníci). Predsedom etickej komisie je spravidla lekár.
 3. Členstvo v etickej komisii je čestné, povinnosťou riaditeľa organizácie je vytvárať v potrebnom rozsahu organizačné a materiálne podmienky pre prácu etickej komisie a nevyhnutné doškoľovanie jej členov v oblasti medicínskej etiky.
 4. Vo svojej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami tzv. Helsinskej deklarácie – Odporúčanie lekárom, zaoberajúcim sa výskumom na ľuďoch, ďalej platnými zákonnými normami a príslušnými úpravami a odporúčaniami.
Základné úlohy etickej komisie:
 1. Vypracováva odborné stanovisko k riešeniu etických problémov spojených s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a prevádzkou zariadenia,
 2. posudzuje medicínsko-etický a právno-etický aspekt diagnostických a terapeutických metód a postupov a to najmä v prípade ich prvého použitia v zariadení,
 3. posudzuje projekty biomedicínskeho výskumu (vždy klinického), vrátane plánov klinického sledovania nových liekov,
 4. vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v otázkach medicínskej etiky pre zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov zariadenia, prípadne pre pacientov a ich rodinných príslušníkov,
 5. vyjadruje sa (na požiadanie) z medicínsko-etického hľadiska k stanoveniu priorít a prideľovaniu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu zariadenia,
 6. uvedené činnosti môže vykonávať na požiadanie i pre zariadenia, kde dosiaľ etická komisia nebola ustanovená.

 

Čl. 2 Zloženie a podmienky členstva v Etickej komisii

 1. Komisia sa skladá minimálne z 5 a maximálne 9 členov, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci, najmä z odborov príslušných pre medicínsku etiku, zdravotnícku etiku a bioetiku, ako aj osoby bez medicínskej (biomedicínskej) alebo zdravotníckej kvalifikácie.
 2. V komisii sú zastúpené najmä
  a) lekári v odboroch vnútorné lekárstvo, geriatria, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, psychiatria, klinická genetika,
  b) zdravotnícki pracovníci v odboroch lekárenstvo, klinická farmácia, psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo alebo sociálne lekárstvo, ochrana zdravia ľudí,
  c) iní členovia komisie s vysokoškolským magisterským právnickým vzdelaním so zameraním na zdravotnícke právo alebo ľudské práva, s vysokoškolským magisterským filozofickým (etickým alebo sociologickým) vzdelaním so zameraním na medicínsku etiku, zdravotnícku etiku alebo bioetiku alebo s vysokoškolským magisterským teologickým vzdelaním s ekumenickým zameraním.
 3. Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ organizácie. Počet členov je nepárny.

 

Čl. 3 Ostatné ustanovenia

 1. Metodickým a konzultačným orgánom pre činnosť etických komisií je Sekcia pre zdravotnícku etiku pri Rade ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
 2. Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov etických komisií zabezpečuje Ústav medicínskej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
 3. Etická komisia nie je ani zákonodarným, ani direktívnym zborom. Má byť nezávislá, apolitická, pravidelne informovať o svojej činnosti v zariadení.
 4. Pri svojej činnosti prihliada na aktuálny stav poznania a riešenia medicínsko-etických problémov v celoštátnom a medzinárodnom meradle. Úzko spolupracuje s obdobnými orgánmi odborných spoločností a stavovských organizácií v okruhu svojej pôsobnosti.

 

Zloženie etickej komisie pri FN Trenčín

Predseda etickej komisie:
MUDr. Matúš Chocholatý, PhD.

Členovia:
PharmDr. Ľuboslava Hírešová
MUDr. Roman Sokol
MUDr. Ján Martiš
Ing. Viera Hollá
Mgr. Martina Riedlová
Zuzana Vargová
 
Tajomník etickej komisie:
PharmDr. Ľuboslava Hírešová
Telefón: 0940 643 681, 032 6566 126
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631