Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Občianske združenie „Trenčianska onkológia

Názov a sídlo občianskeho združenia:

Trenčianska onkológia
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 01 Trenčín
IČO: 37919989

Hlavné poslanie združenia: ochrana a podpora zdravia so zameraním na preventívnu a osvetovú činnosť v oblasti onkologických ochorení a zlepšovanie podmienok onkologického oddelenia pre pacientov a zamestnancov

Hlavné činnosti združenia: Osvetová a publikačná činnosť v oblasti prevencie onkologických ochorení. Poskytovanie informácii a poradenstva pri vzniku onkologických ochorení. Vzdelávacie
a školiace aktivity pre odborníkov a pre verejnosť. Podpora nových diagnostických a liečebných metód. Zlepšenie prístrojového vybavenia oddelenia. Podpora vzdelávania pracovníkov v odbore. Vytváranie príjemného prostredia pre onkologických pacientov

Členstvo v združení
Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba za podmienky, že súhlasí s poslaním
a cieľmi združenia a s platnými stanovami združenia. O prijatí rozhoduje predsedníctvo a to na základe doručenej písomnej prihlášky. Združenie vedie evidenciu členov.

Orgány združenia

  • Zhromaždenie členov združenia
  • Predsedníctvo združenia
  • Predseda združenia


Zhromaždenie členov združenia
Je najvyšší orgán združenia, zvoláva ho predsedníctvo spravidla raz ročne, minimálne raz za 3 roky. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov

Predsedníctvo združenia
Výkonný a riadiaci orgán združenia. Rozhoduje o všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej právomoci zhromaždenia členov. Má minimálne 3 členov volených na obdobie 5 rokov. Predsedníctvo volí predsedu. Členovia predsedníctva sú štatutárnymi zástupcami združenia. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov. Zasadnutia zvoláva predseda, najmenej 2x ročne.

Predseda združenia
Zastupuje združenie navonok. Je oprávnený konať v mene združenia a za združenie podpisovať. V jeho neprítomnosti konajú a podpisujú členovia predsedníctva. Predseda zabezpečuje spolu s predsedníctvom plnenie uznesení zhromaždenia členov a plnenie poslania a cieľov združenia.

Kancelária združenia
Je výkonnou zložkou, ktorá zabezpečuje chod združenia, realizáciu programov, realizáciu rozhodnutí predsedníctva, vedenie administratívy a účtovníctva.V kancelárii vykonáva činnosť zamestnanec (zamestanci) podľa náplne práce, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy. O vzniku, zániku  pracovného pomeru a úväzku rozhoduje predsedníctvo.

Majetok a hospodárenie
Združenie hospodári s majetkom ( ktorý tvoria dobrovoľné členské príspevky, granty a dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb, sponzorské príspevky, verejné zbierky, príjmy z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti, majetok prevedený na združenie členmi združenia). Majetok je vlastníctvom združenia ako celku. O prevode majetku rozhoduje zhromaždenie členov.
Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Združenie nebude vykonávať podnikateľskú činnosť. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Združenie vedie riadnu účtovnú evidenciu.

Zloženie predsedníctva združenia
Predseda: MUDr. Branislav Bystrický, PhD. MPH
Členovia predsedníctva: MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Vladimíra Kurišová     

Bankové spojenie:
Kód banky: 0200
SWIFT: SUBASKBX
Typ účtu: VUBusiness
Číslo účtu: 1934228759
IBAN: SK1502000000001934228759

Kontaktné údaje:
E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Tel./fax: +421 32 6523 406

Súbory na stiahnutie:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631