Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakty

Fyzici
032 6566 883

Oddelenie - Sestry
032 6566 191

Príjmová ambulancia
032 6566 163

Rádioterapeutická ambulancia
032 6566 763

Rádioterapeutická ambulancia č.2
032 6566 869

Chemoterapeutická ambulancia
032 6566 896, 032 6566 401

Chemoterapeutická ambulancia 8C
032 6566 177

Dispenzárna ambulancia
032 6566 767

Ambulantné podávanie chemoterapie
032 6566 644

Ambulantné podávanie rádioterapie
032 6566 884, 032 6566 749

Hĺbková RTG terapia
032 6566 268

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
032 6566 391

MUDr. Alžbeta Kohúteková
032 6566 491

Mgr. Zlatica Janáková
032 6566 237

Mgr. Adriana Vigodová
032 6566 548

Oddelenie - Lekári
032 6566 650 / 750/ 850/ 507

Mgr. Dominika Dubačová - psychológ
032 6566 507

Seminárna miestnosť
032 6566 143

Veľké plánovanie
032 6566 870

Malé plánovanie
032 6566 871

CT simulátor
032 6566872

Onkologická klinika

 
 
 
 
Informácie o aktuálne prebiehajúcich onkologických klinických skúšaniach, vrátane rôznych odpovedí na otázky o klinických skúšaniach nájdete tu: NOI - Klinické onkologické skúšanie
 
 

 

Prosíme príbuzných hospitalizovaných pacientov, aby ohľadom poskytnutia informácií o zdravotnom stave pacienta telefonicky kontaktovali lekára v pracovných dňoch, v čase od 12:00 hod. do 13:30 hod. na číslach: 0326566 650/ 750, prípadne 850.

Ďakujeme za pochopenie.

 


História Onkologickej klinky FN Trenčín

Rádioterapeutické oddelenie vzniklo v Nemocnici s poliklinikou Trenčín v roku 1956 ako súčasť rádiodiagnostického oddelenia. Dovtedy sa rádioterapia vykonávala (už v roku 1946) v jednej miestnosti na „centrálnom rőntgene“, ale pacienti boli hospitalizovaní na rôznych iných oddeleniach (chirurgia, gynekológia, oddelenie tuberkulózy).

 Do roku 1978 bolo vedenie Rádioterapeutického oddelenia a rádioterapie realizované v rámci Rádiodiagnostického oddelenia NsP Trenčín pod vedením primára  MUDr. J. Ďurča (1917-1991, radiológa) a jedného atestovaného lekára v rádioterapii (MUDr. Nataša Valoková). Oddelenie malo k dispozícii 16 lôžok pre ožarovaných pacientov. Pacienti boli ožarovaní na dvoch kilovoltových RTG prístrojoch – 250 kV TUR-250 (r.v. 1967, NDR) a tzv. Siemens „bombe“. Na lôžkach sa podávala aj komplexná, viacdňová chemoterapia.

Okresná onkologická poradňa bola zriadená 1.8.1955, najskôr v suteréne chirurgického pavilónu, po zriadení rádioterapeutického oddelenia sa presťahovala tam. Z onkologickej poradne neskôr vzniklo poliklinické oddelenie klinickej onkológie (POKO) pod vedením MUDr. Striženca. POKO bolo umiestnené v areáli nemocnice a poskytovalo podávanie jednoduchej chemoterapie, bez lôžkovej časti.

V roku 1978 prišiel na novovytvorené miesto primára MUDr. František Cimmermann (nar. 1948) z OÚSA z Bratislavy (vtedy Onkologický ústav pre Slovensko) a došlo k osamostatneniu sa Rádioterapeutického oddelenia. Vybavil  inováciu techniky: v roku 1982 sa nainštaloval prístroj Chisostat - kobaltový (60Co) megavoltový ožarovač  firmy Chirana, ČSSR. V r.1985 bola MUDr. Alžbeta Kohúteková menovaná zástupkyňou primára. Od r.1985 je na plný úväzok zamestnaný fyzik Ing. Pavol Marko.

Od r.1988 sa realizuje brachyterapia na prístroji Selectron LDR (zdroj 137Cs), ktorý bol tretí afterloadingový prístroj na Slovensku. V r. 1990 bol inštalovaný, ako prvý prístroj pre brachyterapiu s vysokým dávkovým príkonom (HDR) v Československu, microSelectron HDR (zdroj: 192Ir). Prístroj zdieľal ožarovňu s ožarovačom  Chisostat.

V roku r. 1993 sa Radioterapeutické oddelenie a Oddelenie klinickej onkológie s POKO ambulanciou spájajú na Onkologické oddelenie pod vedením primára  MUDr. F. Cimmermanna. Takto boli všetci onkologickí pacienti liečení „pod jednou strechou“. Väčšina lekárov spoločného oddelenia mala špecializácie v oboch odboroch (radiačnej onkológii a klinickej onkológii).  

Inovácia prístrojového vybavenia pokračovala, v roku 1993 bola ukončená ďalšia prístavba oddelenia, ktorá priniesla dve plne vybavené ožarovne a obsluhovne pre lineárne urýchľovače do energie X  18MV, vyšetrovňu a obsluhovňu pre röntgenový simulátor, príjmovú/konziliárnu ambulanciu a ambulanciu externej RT.  V r.1993-94 boli inštalované zariadenia Varian: lineárny urýchľovač  Clinac 2100C s možnosťou liečby fotónmi a elektrónmi a s elektronickým zobrazením poľa (prvý v SR), RTG simulátor Ximatron a moderný plánovací systém Cadplan/Eclipse.  Súčasne sa realizovala prístavba prednej časti oddelenia: lôžka pacientov, miestnosti primára, lekárov, fyzikov, vedúcej sestry a sestier.

V druhej ožarovni bola dočasne umiestnená brachyterapia s microSelectron HDR, tu sa konal komplexný proces s anestéziou pacientov, vkladaním aplikátorov a ožiarením pacientov.

V roku 2002 bol zlikvidovaný prístroj Chisostat, ožarovňa bola zmenená na aplikáciu brachyterapie s premiestneným prístrojom microSelectron HDR. V druhej ožarovni bol v r.2004 inštalovaný nový urýchľovač Varian CLINAC C600 s energiou X 6MV. Hlavným prínosom bol mnoholamelový kolimátor (MLC80), ktorý umožnil aplikovať novú  modernú metódu liečby žiarením IMRT (rádioterapia s modulovanou intenzitou žiarenia).

Ako prví v SR sme od r.2005 rutinne liečili s IMRT pacientov s karcinómom prostaty, hlavy a krku a i.

Primár MUDr. F. Cimmermann sa počas svojej dlhoročnej práce vo výboroch Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) a Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky (SROBF, t.č. SSRO) a ako hlavný odborník pre rádioterapiu významným spôsobom pričinil jednak na zmene názvu odboru rádioterapie na radiačnú onkológiu, ale najmä na zvýšení postavenia odboru radiačnej onkológie v rámci klinickej onkológie.

V roku 2011 sa stal primárom Onkologického oddelenia MUDr. Branislav Bystrický, PhD. (nar. 1975), ktorý predtým pracoval v Írsku a Veľkej Británii (Royal Marsden Hospital). Rozšírili sa priestory pre ambulantné podávanie chemoterapie. Boli zakúpené moderné pumpy pre podávanie viacdňových režimov, s využitím sponzorských príspevkov, aj výťažku z Dňa Narcisov Ligy proti rakovine. Zaviedla sa moderná multimodálna liečba onkologických ochorení, vrátane podávania najmodernejších preparátov cytostatík, biologickej liečby, cielenej liečby a imunoterapie.

V spolupráci s rádiologickým oddelením sa realizujú punkcie nádorov pod CT kontrolou, vykonáva sa chemoembolizácia nádorov pečene. Lekári so sestrami Onkologického oddelenia implantujú periférne žilové katétre (PICC) pre potreby kontinuálnej chemoterapie.

V roku 2011 bolo obnovené prístrojové vybavenie HDR brachyterapie (Nucletron/Elekta microSelectron – 192Ir) a bol zlikvidovaný prístroj pre LDR brachyterapiu (Selectron).

V roku 2019 sa Onkologické oddelenie stalo Onkologickou klinikou Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FZ TnUAD) a primár MUDr. B. Bystrický, PhD. bol menovaný prednostom. Pokračuje výučba na Fakulte zdravotníctva TnUAD a na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) Celestíny Šimurkovej v Trenčíne.

V rokoch 2019-2020 došlo k ďalšej významnej etape v liečbe žiarením, v rámci modernizácie oddelení z centrálneho nákupu Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky. Boli demontované už zastaralé lineárne urýchľovače CLINAC 2100C a CLINAC 600C, zmodernizované obe ožarovne s obsluhovňami a vymenená vzduchotechnika. Najskôr bol inštalovaný Varian TrueBeam s energiami fotónov X 6MV, 10MV a 15MV, s energiami elektrónov 6 MeV – 15 MeV, s kolimátorom MLC120, s online kontrolou presnosti nastavenia pacienta (CBCT, kV). Tím fyzikov realizoval rozsiahle dozimetrické merania na overenie parametrov a zber dát pre plánovací systém Eclipse.  Súčasne bola inštalovaná sieť 8 staníc počítačového plánovacieho systému Eclipse. Prví pacienti boli liečení na TrueBeam v apríli 2020. Podobný proces inštalácie a dozimetrického zberu dát bol realizovaný na ďalšom urýchľovači, VitalBeam (energie X 6 MV a 10 MV). Obidva urýchľovače majú identickú výbavu MLC, CBCT a kV.  Hlavným prínosom pre pacientov je aplikácia modernej terapeutickej techniky VMAT a online kontrola presnosti nastavenia pacienta. Klinická prevádzka na lineárnom urýchľovači VitalBeam začala v lete 2020.

Prístavba k oddeleniu na umiestnenie CT simulátora (Siemens Somatom RT) je už ukončená. V dvoch miestnostiach bude inštalovaná sieť počítačového plánovacieho systému Eclipse, ktorý sa presunie z terajšieho dočasného umiestnenia (8 staníc). Takto bude systém Eclipse spojený cez PACS server s novým CT simulátorom a dvomi CT prístrojmi Rádiologického oddelenia.

Súčasťou prístavby budú ďalšie priestory, potrebné pre prevádzku.

 


CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Onkologická klinika FN Trenčín vykonáva komplexnú nechirurgickú onkologickú starostlivosť; zaoberá sa, aj v spolupráci s inými oddeleniami,  diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich komplikácií a liečbou (radiačnou, cytostatickou, hormonálnou, biologickou, imunoterapiou a podpornou) týchto nádorových chorôb a ich komplikácií. Okrem toho zabezpečuje sledovanie a dispenzarizáciu onkologických pacientov liečených rádioterapiou, chemoterapiou, hormonálnou, biologickou terapiou a i. Zabezpečuje klinický výskum a rozvoj radiačnej a medikamentovej liečby systémových onkologických chorôb a solídnych zhubných nádorov.

Úsek radiačnej onkológie
Ako jediné pracovisko radiačnej onkológie v trenčianskom kraji radiačnú liečbu poskytujeme pre pacientov celého kraja v plnom rozsahu. Stereotaktická rádioterapia akozriedkavá indikácia niektorých mozgových nádorov sa realizuje na OÚSA v Bratislave pre pacientov z celého Slovenska. Technické vybavenie úseku radiačnej onkológie je moderné (inštalácia 2020) a umožňuje poskytovanie rádioterapeutických služieb na úrovni porovnateľnej s vyspelými krajinami. Už v apríli 2005 sme uviedli do praxe najmodernejšiu techniku radiačnej onkológie IMRT (intensity-modulated radiation therapy, rádioterapia s modulovaním intenzity poľa) ako prvé pracovisko v SR, ktorá sa stáva vo svete štandardom pri niektorých nádoroch. Po inštalácii nových lineárnych urýchľovačov používame moderné techniky ožarovania (VMAT a pod.) u väčšiny pacientov. Ročne sa lieči na oddelení rádioterapiou cca 800 pacientov s nádorovým ochorením a 1500 pacientov s nenádorovým ochorením (protizápalová a analgetická rádioterapia pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov).

Úsek klinickej (internistickej) onkológie
Komplexná internistická onkologická liečba – chemoterapia, hormonálna liečba, biologická liečba a dispenzarizácia – sa od 1.1.2012 rozšírila pre celý Trenčiansky kraj. Na referenčné pracoviská odosielame pacientov s detskými nádormi, akútnymi leukémiami a niektorými zriedkavými nádorovými ochoreniami vyžadujúce centralizáciu alebo vysoko-dávkovú chemoterapiu s podporou krvotvorných buniek (transplantácia kostnej drene). Po súhlase zdravotných poisťovní/revízneho lekára podávame aj vysoko nákladovú liečbu (napr. kombinácia chemoterapie s biologickými látkami v liečbe lymfómov, rakoviny hrubého čreva a pod.). Chemoterapiou sa lieči na našej klinike cca 500 nových pacientov ročne. Liečba pacientov, a to radiačná aj internistická, sa vykonáva prednostne ambulantne (pacient dochádza na liečbu v pravidelných intervaloch).
Vzhľadom na veľký podiel ambulantnej liečby naša lôžková kapacita v rámci kraja (42 lôžok) tvorí len tretinu celoslovenského priemeru lôžok na kraj. Pacient po diagnostikovaní malígneho nádoru je manažovaný v multidisciplinárnom tíme prihliadajúc na najnovšie medzinárodné štandardné terapeutické postupy. Ako prvé onkologické pracovisko sme v SR zaviedli formálne multidisciplinárne mítingy (tzv. MDMs, MDTs, tumor boards) (každú stredu o 7:00) medzi onkológmi (radiačnými a klinickými), patológmi, rádiodiagnostikami a lekármi chirurgických oborov (chirurgia, gynekológia, ORL, urológia) a prizvaných špecialistov (gastroenterológia). Na týchto mítingoch sa stanovuje ďalšia diagnostika a liečba onkologického pacienta. Po zavedení od októbra 2011 sa zlepšila komunikácia, zdravotná starostlivosť a efektivita práce.

Vzdelávanie
Lekári kliniky si pripravujú pravidelné semináre a referáty z národných a medzinárodných kongresov, navštevujú vzdelávacie akcie v rámci špecializačnej prípravy na radiačnú alebo klinickú onkológiu. Ďalšie prvenstvo medzi onkologickými pracoviskami držíme v zavedení pravidelných seminárov (stredy o 13:00) akreditované SLK v rámci ďalšieho vzdelávania lekárov (CME) - tieto prebiehajú od októbra 2011. Klinika poskytuje výučbu a prax pre lekárov zaradených do špecializačných odborov radiačná onkológia a klinická onkológia.
Všetky sestry si v pravidelných mesačných intervaloch pripravujú a prezentujú seminárne práce, zúčastňujú sa na vzdelávacích aktivitách, dopĺňajú si vzdelanie špecializáciou z klinickej onkológie, vysokoškolským vzdelávaním I. a II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Na klinike sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských postupov. Onkologická klinka je výukovou bázou študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (FZ TnUAD).


Klinické štúdie
Klinické štúdie onkologického oddelenia: aktuálne klinické štúdie
  

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár a prednosta kliniky:
MUDr. Branislav Bystrický, PhD.,MPH

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 391
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: profesný životopis (linkedin.com)

 

Zástupca primára:
MUDr. Alžbeta Kohúteková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 491
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Vedúca sestra :

Mgr. Zlatica Janáková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 237
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Dokumentačná sestra na ambulancii:
Mgr.  Adriana Vigodová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 548

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIE

Tvorí ju 18 izieb (1, 2, 3 lôžkové) s počtom 42 lôžok,  personál, sociálne miestnosti - na prízemí oddelenia 1 bezbariérová kúpeľňa, 6 sprchovacích kútov, 7 toaliet  pre pacientov, na poschodí 1 toaleta pre pacientov a 1 sprchovací kút.

Kontaktné údaje:
Číslo telefónu - lekári: 032 6566 650, 6566 750, 6566 850, 032 6566 507, 032 6566 850
Číslo telefónu - sestry: 032 6566 191
Lekári: MUDr. Hatalová Zuzana, MUDr. Kurišová Vladimíra, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Stratená Miroslava, MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Bočák Miroslav, MUDr. Špánik Viliam, MUDr. Gorčíková Veronika,MUDr. Filip Kohútek, PhD. (https://sk.linkedin.com/in/filip-koh%C3%BAtek-b8196423?original_referer=), MUDr. Zuzana Miklátková, MUDr. Júlia Homolová, MUDr. Michaela Blahová
Sestra: Bc. Tatiana Babiarová - staničná sestra
Návštevné hodiny:

Deň Čas
 Pracovné dni 15:00 - 17:00
 Víkendy a sviatky 13:30 - 16:00

U ťažkých stavov po dohode s lekárom. Pred návštevou je potrebné hlásiť sa u službukonajúcej sestry.      

Lokalizácia: prízemie a 1. poschodie onkologického pavilónu, na mape areálu č.11b (mapa areálu)  

 

Psychológ:

Mgr. Dominika Dubačová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 207 - volať v pracovné dni: pondelok, utorok, streda, štrvrtok

Deň Čas
Pondelok 9:00 - 14:00
Každý druhý piatok v mesiaci 9:00 - 14:00

Lokalizácia: priestory bývalého vakcinačného centra - pri parkovisku

 

                    
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Rádioterapeutická ambulancia onkologickej kliniky (A, B):
Poskytuje radioterapeutickú starostlivosť pre pacientov s nádorovými aj nenádorovými ochoreniami.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 763 (A), 032 6566 869 (B)
Lekári: MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra
Sestra: Mišáková Lenka, Mišáková Marta

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.11a (mapa areálu)


Rádioterapeutická ambulancia onkologickej kliniky– ortovoltážna RTG terapia:

Lokalizácia: priestory starého pľúcneho pavilónu - pri ambulanciách očnej klinky, na mape areálu č.17 (mapa areálu)


Poskytuje rádioterapeutickú starostlivosť pre pacientov s nádorovými aj nenádorovými (zápalovými) ochoreniami liečenými hĺbkovou/ortovoltážnou RTG terapiou.

Podľa ŠDTP MZ SR "Štandardný operačný postup pre nenádorovú rádioterapiu" je minimálny vek pacienta 40 rokov.

Kontaktné údaje:
Telefón:
Lekári: MUDr. Kohúteková Alžbeta, MUDr. Špánik Viliam, MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Filip Kohútek PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra
Rádiologický technik: Bc. Magyaricsová Gabriela

Objednávanie sa on-line na protizápalovú rádioterapiu: cez web stránku www.fntn.sk


Chemoterapeutická ambulancia onkologickej kliniky (A, B, C):
Poskytuje starostlivosť pre pacientov s nádorovými ochoreniami liečených chemoterapiou, immunoterapiou a inými biologickými liekmi.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 896 (A), 032 6566 401 (B), 032 6566 177 (C)
Lekári: MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH, MUDr. Hatalová Zuzana, MUDr. Stratená Miroslava, MUDr. Riedlová Katarína, MUDr. Kohútek Filip, PhD.
Sestra: Blašková Silvia, Mgr. Galbová Jana, Alena Obušková

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.11a (mapa areálu).
 
Príjmová a konziliárna ambulancia onkologickej kliniky:
Zabezpečuje príjem objednaných pacientov na onkologické oddelenie a konziliárne vyšetrenia pre celý kraj.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 163
Lekári: MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH, MUDr. Kohúteková Alžbeta, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Zavřelová Silvia
Sestra: Mgr. Amrichová Renáta

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.11a (mapa areálu).
 
Dispenzárna ambulancia onkologickej kliniky:
Zabezpečuje dispenzarizáciu pacientov,  ktorí absolvovali liečbu na našom oddelení.

Lokalizácia: prízemie budovy bývalého vakcinačného centra a MTZ skladu na mape areálu č.9a (mapa areálu)

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 767
Lekári: MUDr. Bočák Miroslav, MUDr. Kohúteková Alžbeta, MUDr. Stratená Miroslava, MUDr. Špánik Viliam, MUDr. Kohútek Filip, PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra, MUDr. Zavřelová Silvia
Sestra: Denisa Vanková

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny Administratíva
Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:12

 

Psychologická ambulancia onkologickej kliniky:

Zabezpečuje psychologickú podporu pacientov a príbuzným, ktorí sú/boli liečení na našom oddelení.
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 507 - lekárska izby psychologičky Mgr. Dubačovej
Psychológ: Mgr. Dominika Dubačová
Ordinačné hodiny: pondelok až piatok - podľa dohovoru s psycholóom

Lokalizácia: prízemie budovy bývalého vakcinačného centra a MTZ skladu na mape areálu č.9a (mapa areálu)

 
Pracovisko aplikácie rádioterapie:
Tvoria ju:

 • lineárny urýchľovač Varian TrueBeam s fotónovým a elektrónovým žiarením, s mnoholamelovým kolimátorom a elektronickým zobrazením ožarovacieho poľa
 • lineárny urýchľovač Varian VitalBeam s fotónovým žiarením, s mnoholamelovým kolimátorom a elektronickým zobrazením ožarovacieho poľa
 • plánovací systém Eclipse pre externú terapiu s modernými technikami - VMAT, IGRT, IMRT a i.
 • 8 PC staníc
 • RTG simulátor Varian Acuity
 • CT simulátor Siemens SOMATOM Confidence
 • afterloading systém pre brachyterapiu Nucletron/Elekta 192Ir
 • plánovací systém pre brachyterapiu Oncentra
 • RTG C rameno BV 25
 • viaceré 3D a 2D dozimetrické systémy
 • prístroj pre konvenčnú/ortovoltážnu RTG terapiu do 300kV WOmed T-300

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 884 (TrueBeam), 6566 749 (VitalBeam)
Lekári: MUDr. Zavřelová Silvia, MUDr. Martinka Karol, MUDr. Kohútek Filip, PhD., MUDr. Kurišová Vladimíra, MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH
Fyzici: RNDr. Cíbiková Jana, Bc. Kička Miloš, Ing. Milan Hikel, Ing. Marko Pavol, PhD., Mgr. Ema Laššová
Radiologickí technici: Kolárik Jaroslav, Kováčik Jaroslav, Bc. Vojtilová Adriana, Petrgalovičová Viera, Bc. Strápková Janka, Bc. Adamčíková Miroslava, Bc. Takáčová Diana,  Bc. Zháňačová Petra, Bc. Pavlík Marcel, Bc. Tóthová Andrea, Bc. Mojtová Petra

Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č. 11a (mapa areálu)

Pracovisko aplikácie chemoterapie:
Denný stacionár pre podávanie chemoterapie má k dispozícií 17 kresiel a 2 lôžka.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 644
Lekári: MUDr. Bystrický Branislav, PhD., MPH, MUDr. Kohútek Filip, MUDr. Hatalová Zuzana, MUDr. Riedlová Katarína, MUDr. Stratená Miroslava
Sestra:  Kellnerová Dorota, Mgr. Kučmínová Dagmar, Mgr. Balcerčíková Eva, Bc. Košútová Zuzana, Obložinská Magdaléna, Bc. Filová Naďa
Lokalizácia: prízemie onkologického pavilónu, na mape areálu č.11a (mapa areálu)

 

PRÍJEM PACIENTA NA ONKOLOGICKÚ KLINIKU:

Príjem pacienta na onkologickú kliniku prebieha štandardným postupom.
Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na kliniku a uložení na izbu:

Čas Program
5:00 Budíček (odbery krvi, moču, meranie teploty, podávanie ranných liekov).
6:00  - 7:00 Ranná hygiena, ustielanie lôžok, poriadok na izbe.
7:00  - 8:00 Vizita.
8:00 - 8:30 Raňajky, kŕmenie pacientov .
8:30 - 11:30 Konziliárne vyšetrenia, ožarovanie, príprava a podávanie cytostatickej liečby, rehabilitačné procedúry, podávanie infúzií, transfúzií a injekcií, príjmy a prepustenia pacientov.
11:30 - 12:00 Obed, obedňajšie ordinácie.
12:00 - 14:30 Písanie prepúšťacích správ, vybavovanie ordinácií novoprijatých pacientov.
14:30 - 15:00 Meranie telesnej teploty, olovrant.
15:00  17:00 Návštevy.
17:00 - 18:00 Večera, večerné ordinácie.
18:00 - 21:00 Voľný program, TV, iné.
21:00 - 21:30 Podávanie večerných injekcií, naordinovaných medikácií.
21:30 - 22:00 Príprava na spánok, večerná toaleta.
22:00 -   5:00 Nočný kľud.
Primárska vizita - štvrtok :   9,00 - 10,00 hod.
 • prezlečte sa do osobnej bielizne, podľa potreby sa na oddelení osprchujte
 • všetko šatstvo okrem bielizne uložíme v šatni (zabezpečí sestra)
 • osobné veci si skontrolujte, za peniaze a cenné veci zodpovedáte sami
 • väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným    
 • potraviny si možno uložiť v chladničke, za ich stratu však sestra nezodpovedá
 • v prípade nejasností o príjme jedla pred vyšetreniami treba konzultovať s lekárom, resp.  sestrou

Povinnosti pacienta:

 • riaďte sa pokynmi lekárov a zdravotných sestier
 • po prijatí až do vyšetrenia lekárom sa zdržiavajte na izbe
 • dodržiavajte základnú osobnú hygienu
 • udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách a ostatných priestoroch)
 • dodržiavajte separáciu odpadu podľa pokynov, použité stomické sáčky, znečistené obväzy, vatu, vložky neodhadzujte do smetných košov, ale do zbernej nádoby vo WC
 • počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia
 • pacienti liečení žiarením sú povinní zdržiavať sa na izbe do doby ožiarenia
 • po podaní infúzií a injekcií zotrvať určitý čas na lôžku
 • dodržiavať denný režim
 • vzďaľovanie z oddelenia je povolené len so súhlasom sestry

Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:

 • možnosť sledovania TV do 22.00 hod.
 • návštevy duchovných a náboženské úkony povolené od 15.00 do 17.00 hod. , v inom čase po dohode s ošetrujúcim lekárom
 • možnosť návštevy omší v kaplnke v areáli nemocnice - sv. omše streda 16.30 hod., nedeľa 11.00 hod .

Informácie o dennom programe oddelenia:


Inštrukcie potrebné k prepusteniu pacienta:
 - Odovzdať všetky zapožičané veci (teplomer, príbor, vešiak, pyžamo, uterák...)
- Prepúšťacia správa sa vydáva  do rúk (pacienta alebo príbuzných), s ktorou informujú svojho lekára v mieste bydliska do 3 dní, u mimorajónnych pacientov sa prepúšťacia správa vydáva aj pre spádového onkológa.
- Recept alebo lieky na 3 dni sú vydané do rúk pacientovi, príbuznému alebo vodičovi sanitky.
Sťažnosti pacientov - postup:
Prvý krok - pokus o vydiskutovanie problému s osobou, na ktorú sa chceme sťažovať.
Druhý krok - ak bol prvý krok neúspešný:
a) sťažnosť na  sestru                     podávajte u vedúcej sestry
b) sťažnosť na lekára                      podávajte u primára kliniky
c) sťažnosť na vedúcu sestru           podávajte u primára kliniky
d) sťažnosť na primára                    podávajte u riaditeľa nemocnice
e) sťažnosť na chod oddelenia         podávajte u primára alebo vedúcej sestry    

Pokyny pre návštevy:

 • Telefonické informácie o zdravotnom stave pacientov neposkytujeme, informácie poskytne iba lekár osobne príbuznému do 14,00 hod. Pri prijatí si pacient určí, kto z príbuzných môže byť informovaný o jeho zdravotnom stave.
 • Po 14,00 hod. sa môžete s pacientom telefonicky skontaktovať na tel.č. 032/6566 616
 • Pacientom nenoste potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, alkohol, cigarety, dodržiavajte diétny režim. Za cenné veci, ktoré si pacient ponecháva u seba (peniaze, šperky, mobil...) si zodpovedá pacient sám.
 • Na oddelení je zakázané fajčiť !                                  


PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Onkologická klinika Vám v rámci svojich služieb ponúka pobyt v nadštandardne vybavených izbách.

Lôžková časť kliniky má v súčasnosti k dispozícii dve nadštandardné izby a to na izbe č. 7 a izbe č. 10, ktoré sa nachádzajú na prízemí kliniky.

Izby sú vybavené samostatným WC a samostatným sprchovým kútom, jednolôžkovou posteľou s plnoautomatickým ovládaním a antidekubitným matracom.

Do výbavy oboch nadštandardných izieb patrí aj druhé lôžko, ktoré môže slúžiť pre rodinného príslušníka (doprovod pacienta), ak prejaví záujem túto ponuku využiť. 

Súčasťou vybavenia je aj Wi-Fi pripojenie na internet, LCD televízor, samostatná chladnička, rýchlovarná kanvica, rádio, kreslo a nábytok. 

Poplatok za pobyt v nadštandardnej izbe je za 1 až 5 nocí: 15 €/noc
                                                                          6. a ďalšiu noc: 7,50 €/noc v zmysle platného Cenníka platených služieb FN Trenčín.     

 

 

FOTOGALÉRIA KLINIKY

 

INŠTALÁCIA NOVÝCH LINEÁRNYCH URÝCHLOVAČOV

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631